3
shared

โคราชแล้งหนัก! 3 รพ.จ่อขาดน้ำในอีกไม่ถึง 2 เดือน

15 มกราคม 2563 12:27 284
โคราชแล้งหนัก! 3 รพ.จ่อขาดน้ำในอีกไม่ถึง 2 เดือน

วิกฤตแล้งโคราช 3 รพ.จ่อขาดน้ำในอีกไม่ถึง 2 เดือน จังหวัดเร่งจัดหาน้ำดิบไปเติมบ่อผลิตประปา ขณะที่ 8 ตำบลของอำเภอโนนสูง ขาดน้ำอย่างหนักต้องผันน้ำลำตะคองไปช่วยด่วน

 

วันที่ 15 มกราคม 2563  สถานการณ์น้ำของเขื่อนหลักต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา วิกฤต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ระบุว่า มีหมู่บ้านที่ไม่สามารถใช้วิธีอื่นได้ และต้องแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค รวม 10 อำเภอ 16 ตำบล 25 หมู่บ้าน  ขณะเดียวกันได้แจ้งให้อำเภอทุกอำเภอ สำรวจข้อมูลโรงพยาบาลในพื้นที่  ที่คาดว่าจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่  และรายงานให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563

 

ซึ่งมีโรงพยาบาลในพื้นที่ ที่คาดว่าจะขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง  รวม  3  แห่ง คือโรงพยาบาลคง  โดยคาดว่าจะขาดแคลนน้ำฯ ในช่วงเดือนมีนาคม 2563          ได้แก้ไขปัญหาด้วยการจัดหารถบรรทุกน้ำนำน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียง สำหรับล้างภาชนะเครื่องมือแพทย์  ส่วนโรงพยาบาลแก้งสนามนาง ซึ่งคาดว่าจะขาดแคลนน้ำ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 แก้ไขปัญหาโดยประสาน อปท. และโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ จัดส่งน้ำดิบ เพื่อผลิตประปาภายในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลบัวใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะขาดแคลนน้ำ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ได้แก้ไขปัญหาโดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณขุดเจาะบ่อบาดาล เพิ่มอีก 1 บ่อ จากงบกลาง ซึ่งได้รับการพิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณฯ  แต่ทั้งนี้ จากการสำรวจและแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ พบว่า มีโรงพยาบาลที่ไม่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง จำนวน  8  แห่ง  ได้แก่ โรงพยาบาลจักราช โชคชัย ด่านขุนทด ชุมพวง ขามทะเลสอ หนองบุญมาก เมืองยาง และโรงพยาบาลสีดา

 

ส่วนพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งอย่างหนักและต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ได้แก่ พื้นที่อำเภอโนนสูง  โดยจังหวัด ได้สั่งการให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง  พิจารณาส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำตะคอง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนสูง ,ด่านคล้า ,ตำบลใหม่ ,เมืองปราสาท ,ลำคอหงส์ ,มะค่า ,พลสงคราม และตำบลหลุมข้าว พร้อมกับให้อำเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมา และอำเภอโนนไทย  จัดประชุมชี้แจงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ งดเว้นการสูบน้ำในช่วงการส่งน้ำดังกล่าวด้วยเกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand