4
shared

ครม.อนุมัติโยกเงินคงเหลือชิมช้อปใช้กระเป๋า1ไปใช้กระเป๋า2

17 ธันวาคม 2562 20:10 863
ครม.อนุมัติโยกเงินคงเหลือชิมช้อปใช้กระเป๋า1ไปใช้กระเป๋า2

ครม.มีมติอนุมัติโยกวงเงินคงเหลือ 262 ล้านบาท จากมาตรการชิมช้อปใช้ในกระเป๋าที่ 1 ไปใช้ในกระเป๋าที่ 2วันนี้ (17ธ.ค.62) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ หลังจากได้รับรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการชิมช้อปใช้ ว่าในกระเป๋าช่องที่1 มีการใช้เงินไปแล้วทั้งหมด 11,737.997 ล้านบาท จากวงเงินที่ขออนุมัติจากครม.ไป 12,000 ล้านบาท ทำให้กระเป๋าที่ 1 มีเงินคงเหลือ 262 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังจึงเสนอขออนุมัติเพื่อให้ใช้วงเงินส่วนนี้สำหรับเป็นเงินค่าชดเชยสินค้าและบริการในกระเป๋าช่องที่2 ของกระเป๋าจีวอลเล็ตเนื่องจากมีผู้ใช้เงินในช่องที่2 เพิ่มมากขึ้น โดยตัวเลขล่าสุดวันนี้มีการใช้เกิน 13,000 ล้านบาทไปแล้ว ทั้งนี้ครม.จึงอนุมัติตามที่มีการเสนอ

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand