26
shared

สำนักสถิติฯต่อยอดข้อมูลสถิติกำหนดทิศทางพัฒนาประเทศ

16 ธันวาคม 2562 11:21 494

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้อมูลสถิติเพื่อเป็นขุมทรัพย์สำคัญ ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ

“ข้อมูล”เปรียบดั่งขุมทรัพย์อันล้ำค่า ที่หากเข้าใจ เข้าถึง และใช้ประโยชน์เป็น ย่อมก่อให้เกิดผลดีอย่างมหาศาลเพราะการมีข้อมูลสถิติที่ครอบคลุมรอบด้านจำเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนกำหนดนโยบายและการบริหารงานของภาครัฐอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้คนยุคดิจิทัล

 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้นำข้อมูลสถิติต่อยอดมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาทำการวิเคราะห์ และนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มีสารสนเทศที่ใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจที่เรียกว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) หรือ MIS” ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาต่อยอดงานด้านบริการของภาครัฐในทุกระดับและทุกมิติ

 

ข้อมูลสถิตินับเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งที่สะท้อนสภาวะเศรษฐกิจและสังคม สามารถนำไปใช้ในการประเมินสถานการณ์และวางแผนงานต่างๆ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ การจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้า การบริการ และอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ ตลอดจนเพื่อการพิจารณาออกกฎหมายและมาตรการส่งเสริมต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่รัฐบาลกำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

ติดตามข้อมูลสถิติและข่าวสารที่เป็นประโยชน์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทาง www.nso.go.th และ Facebook, Instagram, Twitter, Line Official Account “NSO OF THAILAND” หรือโทร 0 2141 7500-03