4
shared

ราชกิจจาฯประกาศ 'พรรคประชาธรรม' สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

6 ธันวาคม 2562 18:16 754
ราชกิจจาฯประกาศ 'พรรคประชาธรรม' สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง พรรคประชาธรรมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

วันนี้ (6ธ.ค.62) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง “พรรคประชาธรรมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง” ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 16 เมษายน 2552 เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้ง พรรคประชาธรรม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ต่อมาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และยังดำรงอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 ใช้บังคับ เป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติขยายระยะเวลาให้พรรคประชาธรรมดำเนินการตามมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 ลงวันที่ 14 กันยายนพุทธศักราช 2561 ออกไปอีก จำนวน 180 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 8 กันยายน ๒ และพรรคประชาธรรมต้องดำเนินการตามมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2561

ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การดำ เนินการ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14กันยายน พุทธศักราช 2561 มีผลใช้บังคับ และต้องดำเนินการตามมาตรา 141/1 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 ลงวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2561 ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีการประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

ราชกิจจานุเบกษานายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า เมื่อครบระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ขยายตามมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) ครบระยะเวลา ตามมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (3) และมาตรา 141/1 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 ลงวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ พรรคประชาธรรม ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ จึงเป็นเหตุให้พรรคประชาธรรมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 141 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคประชาธรรมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 141 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ประกอบมาตรา 91 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ

ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

อิทธิพร บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

คลิกอ่าน ราชกิจจานุเบกษา พรรคประชาธรรมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand