6
shared

จับตา! ประชุมครม.พิจารณายกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

3 ธันวาคม 2562 09:56 1067
จับตา! ประชุมครม.พิจารณายกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา-ขยายระยะเวลาดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ

วันนี้ (3 ธ.ค.62) การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม มีวาระการพิจารณาที่น่าสนใจหลายเรื่อง เช่น กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินสนับสนุน และ เงินชดเชยตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิมช้อปใช้" ภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562

กระทรวงมหาดไทย เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 และ วันที่ 7 ตุลาคม 2562

ส่วนกระทรวงยุติธรรม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และ ขนาดของเครื่องพันธนาการที่ใช้แก่เด็กและเยาวชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand