3
shared

PIM เปิดวิทยาเขต อีอีซี

29 พฤศจิกายน 2562 02:21 1272
PIM เปิดวิทยาเขต อีอีซี

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ PIM ปักหมุดเปิดวิทยาเขต อีอีซี แห่งแรกของไทย ประเดิม 2 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัตโนมัติ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล รองรับตลาดแรงงานระดับปริญญาตรี ใน อีอีซีจากการที่รัฐบาลผลักดันการขับเคลื่อน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีสูงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ทำให้มีความต้องการแรงงาน กว่า 4 แสน 7 หมื่น 5 พันคน จากข้อมูลดังกล่าว สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ PIM ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดตั้งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต อีอีซี หรือ พีไอเอ็ม อีอีซี เพื่อสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศผ่านการสร้างคน โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับระบบราง ที่ยังขาดแคลนบุคลากรอย่างมากในอาเซียน อีกทั้ง เป็นการเตรียมบุคลากรมืออาชีพที่มีความพร้อมทำงานในยุคดิจิทัล 

นอกจากนี้ พีไอเอ็ม อีอีซี ยังมีเป้าหมายเพื่อพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยี รวมถึงสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทางธุรกิจ การท่องเที่ยว อาหาร การเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รองรับการขยายธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 2 หลักสูตร คือ

1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัตโนมัติ เน้นการเรียนการสอนเรื่องการออกแบบและติดตั้งระบบอัตโนมัติ ระบบเทคโนโลยีรถไฟ ระบบเทคโนโลยีค้าปลีก สำหรับภาคอุตสาหกรรมและบริการใหม่ เช่น เมืองอัจฉริยะ เกษตรสมัยใหม่  

2.หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ IoT, Big Data ,Machine ,Learning ,และ Ai นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง โดยทั้ง 2 หลักสูตร ได้มีการออกแบบห้องปฏิบัติการโดยนำเครื่องมือ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้จริงในสถานประกอบการมาใช้ในการเรียนการสอน อาทิ ระบบเทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติสำหรับระบบแคมปัสอัจฉริยะ และ ระบบฟาร์มอัจฉริยะ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติงานจริง

นอกจากนี้ ยังได้เปิดการสอน คณะนวัตกรรมการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจดิจิทัล เพื่อเป็นทางเลือกแก่นักศึกษา โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นสาขาวิชาชีพที่มีความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ อีอีซี ในระดับสูง

ทั้งนี้ พีไอเอ็ม อีอีซี จะเปิดการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 700 คน  และจะเพิ่มเป็น 1 หมื่นคน ในปี 2566

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand