1
shared

นราธิวาส! สู่สันติสุข มั่นคง มั่งคัง ยั่งยืน

23 พฤศจิกายน 2562 15:58 150
นราธิวาส เดินหน้าขับเคลื่อนจัดทำแผนบูรณาการในการพัฒนาหมู่บ้าน ในโครงการขยายผลการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ที่บ้านจูดแดง ม.6 ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายนิอาแซ ซีอูเซ็ง สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดโครงการขยายผลการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน บ้านจูดแดง โดยมี นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มสตรี ตลอดจนประชาชนในพื้นที่กว่า 2,000 คนร่วมพิธีในครั้งนี้ 

        

นายนิอาแซ ซีอูเซ็ง สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า ทุกคนมีบทบาทหน้าที่ในการที่จะสร้าง หมู่บ้านให้เกิดความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้เป็นรูปธรรม ซึ่งชุมชน หมู่บ้านได้คิดโครงการเองในการสร้างความเข้มแข็ง และจะต้องดำเนินการให้มีความชัดเจนมีความต่อเนื่อง ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง 


สำหรับหมู่บ้าน จูดแดง ที่ได้ร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ทั้งนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำชุมชน/ท้องถิ่นและประชาชนจะต้องมีความสามัคคี เสียสละนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมให้มากและใช้ศักยภาพของชุมชนให้เกิดการสร้างรายได้ ให้มากที่สุด เพราะจะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความรัก ความสามัคคี และนับทราบถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาพื้นที่ในทุก ๆ มิติ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องร่วมมือกันทั้งชุมชน ผู้นำชุมชน ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐทุกส่วน เป็นกลไกลสำคัญที่จะต้องช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันด้วยความเข้าใจให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

        

ทั้งนี้สืบเนื่องจากคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญของหมู่บ้านในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา จึงได้มอบหมายให้ ศอ.บต. ดำเนินโครงการดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 40 หมู่บ้าน ในปี พ.ศ.2561 จำนวน 80 หมู่บ้าน และปี พศ. 2562 จำนวน 80 หมู่บ้าน โดยพื้นที่เป้าหมายเป็นหมู่บ้านเสริมสร้างการพัฒนา และหมู่บ้านเร่งรัดการพัฒนา ตามที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้ากำหนด ซึ่งศอ.บต. เล็งเห็นความสำคัญของกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้สามารถบริหารจัดการหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภูมิคุ้มกันให้สามารถพึ่งพาตนเอง และสามารถทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชน และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสภาสันติสุขตำบล ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำ การอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรม มีความรัก ความสามัคคี ช่วยส่งผลให้ชุมชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งประชาชนมีความเชื่อมั่น เกิดทัศนคติที่ดีต่อภาครัฐ

       

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดองสู่สันติสุข ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 12 ชนิดประกอบด้วย วิ่งกระสอบ ปิดตาเตะปี๊บ ขูดมะพร้าว สกีบก ปิดตาแต่งหน้า กินวิบาก ดื่มนมบนตัก ลากกาบหมาก วิ่งวิบาก ชักเย่อ วิ่งตีล้อ และในส่วนของภาคกลางคืนเป็นกิจกรรมด้านศาสนา โดยมีการจัดเมาลิดและบรรยายธรรมด้วย