5
shared

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 5 ราย

15 พฤศจิกายน 2562 19:58 1206
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

วันนี้( 15 พ.ย.62) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 5 ราย ดังนี้

1. นายวราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ประธานแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง รองประธานศาลปกครองสูงสุด

2. นายพรชัย มนัสศิริเพ็ญ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุด

3. นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุด

4. นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

5. นายประสาท พงษ์สุวรรณ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป