1
shared

“อีคอมเมิร์ซ”อีอีซีปลอดอากร

12 พฤศจิกายน 2562 15:17 287
“อีคอมเมิร์ซ”อีอีซีปลอดอากร

กรมศุลกากร ชี้ 4 ข้อดี ประกาศเขตปลอดอากรการค้า “อีคอมเมิร์ซ” ในพื้นที่ EEC

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร  เปิดเผยว่า  จากการที่กรมศุลกากรออกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี   ซึ่งเป็นระเบียบเกี่ยวกับเขตปลอดอากรตามกฎหมายศุลกากร สำหรับการนำเข้าและส่งออกสินค้าอีคอมเมิร์ช ในเขต อีอีซี นั้น ประกาศดังกล่าว  กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของผู้ลงทุนไว้ โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ลงทุนเพียงรายหนึ่งรายใดเท่านั้น

สำหรับผลประโยชน์ที่ผู้ลงทุนในเขต อีอีซี จะได้รับตามร่างประกาศกรมฯ คือ 1. ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเป็นพิธีการศุลกากรที่สะดวกเรียบง่าย ให้จัดทำใบขนสินค้าอย่างง่ายตามแบบที่กำหนด 2. ดำเนินการด้วยความรวดเร็วทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้งาน ได้แก่ การควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยี QR CODE ในการบันทึกข้อมูลสินค้า การตรวจสอบสินค้าด้วยการเอ็กซเรย์บนระบบสายพาน การจัดทำบัญชีสินค้าคงคลังอิเล็กทรอนิกส์ (e-Inventory)  3. ได้รับยกเว้นใบอนุญาตสำหรับสินค้าที่นำเข้าเก็บในเขตปลอดอากร EEC  และ 4. ยังไม่ต้องชำระค่าอากรขาเข้าทันที ตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกประกาศกำหนดไว้

ทั้งนี้ ผู้ส่งออกสินค้าอีคอมเมิร์ช ในไทยผ่านทางเขต อีอีซี จะได้รับตามร่างประกาศกรมฯ คือ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกสินค้าอีคอมเมิร์ชในไทย เช่น  สินค้าโอท็อป ให้ไปขายยังต่างประเทศ ผ่านทางแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่เป็นสากล เพื่อให้เป็นรู้จักอย่างแพร่หลาย


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand