1
shared

เคาะผังเมืองอีอีซีดันธุรกิจนิคมฯโต

8 พฤศจิกายน 2562 13:30 262
เคาะผังเมืองอีอีซีดันธุรกิจนิคมฯโต

คณะรัฐมนตรีเคาะผังเมือง อีอีซี เปิดทางการลงทุนนิคมอุตสาหกรรมใหม่คึกคัก พบ 18 ราย รอไฟเขียวจาก กพอ. ขอจัดตั้ง ร่วม 3 หมื่น 6 พันไร่นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ สกพอ. ชี้แจงว่า หลังร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  ขั้นตอนจากนี้ จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ 

ส่วนภาคเอกชนที่ได้เตรียมลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม หากแผนผังการใช้ที่ดินใน อีอีซี เปลี่ยนให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมแล้ว ก็ยื่นขอต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ.  เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมได้ทันที ซึ่งคาดว่า จะทำให้เกิดการลงทุนภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจการค้าต่างๆ เข้ามาลงทุนในพื้นที่ อีอีซี เป็นจำนวนมาก

ปัจจุบัน นิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ระหว่างการขอตั้งนิคมฯแห่งใหม่กับ กนอ. มีทั้งสิ้นรวม 18 นิคมฯ มีพื้นที่รวม 35,788 ไร่  เป็นนิคมฯที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 8 โครงการ จังหวัดชลบุรี 6 โครงการ และจังหวัดระยอง 4 โครงการ ซึ่งทั้ง 18 นิคมฯ ที่จะตั้งขึ้นใหม่นี้เตรียมเสนอคณะกรรมการนโนยายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ กอพ. ยกขึ้นเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อดึงดูดการลงทุน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

สำหรับร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินใน อีอีซี ประกอบด้วย ร่างประกาศ กพอ.  เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  และรายการประกอบแผนผังท้ายประกาศดังกล่าว

ทั้งนี้ สาระสำคัญของร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน แบ่งผังเมืองอีอีซีตามการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการจัดทำร่วมกับ กพอ.  และรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายในการรองรับการขยายตัวของเขตเมืองในพื้นที่อีอีซี ในอีก 20 ปีข้างหน้า ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ครอบคลุมพื้นที่ 8,291,250 ไร่ รองรับประชากร 6 ล้านคนเศษ กำหนดพื้นที่ออกเป็น 4 กลุ่ม 11 ประเภท  ได้แก่ กลุ่มพัฒนาเมืองและชุมชน,กลุ่มพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม ,กลุ่มพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม   ,และพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand