9
shared

ธปท.เข้มแบงก์ปล่อยสินเชื่อรายย่อยลดหนี้ครัวเรือน

5 พฤศจิกายน 2562 10:03 1417
ธปท.เข้มแบงก์ปล่อยสินเชื่อรายย่อยลดหนี้ครัวเรือน

ธปท.ขอให้แบงก์ปล่อยสินเชื่อรายย่อยอย่างเหมาะสม ป้องกันและแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนไทย

วันนี้ (05พ.ย.62) นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึง แนวทางการดำเนินงานเพื่อดูแลปัญหาหนี้ครัวเรือนตั้งแต่เริ่มก่อหนี้ ขณะก่อหนี้ และแก้ไขหนี้ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง   ว่า ในช่วงนี้ ธปท. อยู่ระหว่างผลักดันร่วมกับสถาบันการเงิน ในมิติขณะก่อหนี้ ใน 2 เรื่อง ได้แก่ การให้สินเชื่อแก่รายย่อยอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบการธนาคารเพื่อความยั่งยืน โดยในการออกแบบและนำเสนอผลิตภัณฑ์และการพิจารณาให้สินเชื่อแก่รายย่อยแบงก์ ควรให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่ผู้กู้อาจมีเงินเหลือหลังชำระหนี้ทุกประเภทกับทุกแบงก์ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ  นอกเหนือจากความเสี่ยงที่ผู้กู้อาจไม่ชำระหนี้คืนให้แก่แบงก์ใดแบงก์หนึ่ง และการติดตามสถานการณ์หนี้ครัวเรือนผ่านการรายงานข้อมูลสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ ของแบงก์ภายใต้นิยามที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

อย่างไรก็ดี เนื่องจากแนวทางดังกล่าวยังคงเป็นเรื่องใหม่และเป็นหลักการ ในช่วงแรกจึงมีการตีความที่แตกต่างกันหรือมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อน เช่น เข้าใจว่าให้แบงก์ยกเลิกแคมเปญโปรโมชั่นผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์กับลูกค้าทุกกลุ่มทุกคน ซึ่ง แบงก์แต่ละแห่งควรพิจารณาออกแบบและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความสามารถในการดำรงชีพและความจำเป็นของลูกค้าแต่ละคนแต่ละกลุ่ม อีกทั้ง ยังเข้าใจว่า ธปท. กำหนดเพดานสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ ซึ่งที่ผ่านมา ธปท. เพียงขอความร่วมมือให้แบงก์ รายงานข้อมูล ภายใต้นิยามที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเท่านั้น จึงขอย้ำว่า สิ่งที่ ธปท. อยู่ระหว่างผลักดันร่วมกับสถาบันการเงินคือ การดูแลให้ภาคครัวเรือนเข้าถึงสินเชื่อและสามารถดำรงชีพได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีทักษะทางการเงินที่ดี มีเงินออมเพียงพอ ซึ่งจะช่วยให้ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand