4
shared

ม.อุบลราชธานี รวมนักวิ่งระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

30 ตุลาคม 2562 14:56 282
ม.อุบลราชธานี  รวมนักวิ่งระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดวิ่งกรกุศลระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่หวังจะพัฒนาเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการด้านสุขภาพในระดับตติยภูมิ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์แก่นักศึกษาแพทย์ ขนาด 112 เตียง

 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี เปิดเผยว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล หรือ “แล่นเอาบุญ หนุนโฮงหมอ" เพื่อระดุมหารายได้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสำหรับการจัด “แล่นเอาบุญ หนุนโฮงหมอ" ในครั้งนี้มีนักวิ่ง ทั้ง 2 ประเภทเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 3.5 กิโลเมตร และมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา ประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมากกว่า 2,100 คน และกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  โดยความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกัน ได้แก่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และหน่วยงานภาคเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี โดยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อหารายได้สบทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งกำหนดให้บริการตามแผนในต้นปี 2563 เปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยใน  ขนาด 16-24 เตียง ห้องผ่าตัดใหญ่ 4 ห้อง ห้องผ่าตัดเล็ก 2 ห้อง ในปี 2564 เปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยใน ขนาด 44 เตียง และในปี 2565 ขยายการให้บริการแผนกผู้ป่วยในเพิ่มอีก 44 เตียง รวมทั้งสิ้น 112 เตียง 


ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาและผลักดันให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการด้านสุขภาพในระดับตติยภูมิ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์แก่นักศึกษาแพทย์และสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อดำเนินการตามวิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้ใช้บริการปลอดภัย ประทับใจ ผู้ให้บริการมีความสุข” นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กล่าว