3
shared

'สภาพัฒน์' แนะสร้าง 'เทอมินอล 2' ตามมาสเตอร์แพลนเก่า

10 เมษายน 2562 02:30 187
'สภาพัฒน์' แนะสร้าง 'เทอมินอล 2' ตามมาสเตอร์แพลนเก่า | คนหลังข่าว (30/01/62)

 

'สภาพัฒน์' แนะสร้าง 'เทอมินอล 2' ตามมาสเตอร์แพลนเก่า | คนหลังข่าว (30/01/62)

ติดตามรายการ คนหลังข่าว  ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-11.30 น.