4
shared

สสช.ส่ง "คุณมาดี" สำรวจความเห็นประชาชน (มีคลิป)

28 ตุลาคม 2562 13:00 380
สสช.ส่ง "คุณมาดี" สำรวจความเห็นประชาชน (มีคลิป)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ส่งเจ้าหน้าที่ “คุณมาดี” ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาประเทศ


สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)หน่วยงานหลักของรัฐภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตการให้บริการข้อมูลสถิติ และการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ โดย สสช.ส่งเจ้าหน้าที่ “คุณมาดี” ออกสำรวจความคิดเห็นและเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกพื้นที่ทั่วไทย ปีละกว่า 20 โครงการ

“การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน” เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยจะดำเนินการสำรวจความคิดเห็นในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ในการวางแผน ติดตาม ประเมินผล และประกอบการตัดสินใจ

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานราชการเท่านั้น แต่ยังให้บริการแก่ภาคเอกชนและประชาชนก็สามารถนำข้อมูลสถิติดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย


ก่อนที่จะมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล เจ้าหน้าที่ “คุณมาดี” ทุกคน ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การศึกษารายละเอียดโครงการ กำหนดแผนงาน และจัดทำแบบสอบถาม ซึ่งทุกขั้นตอนล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ สะท้อนความเป็นจริง

ดังนั้น ความร่วมมือจากผู้ให้ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการให้ข้อมูลและความคิดเห็นที่ถูกต้อง ครบถ้วนแก่ “คุณมาดี” จะนำไปสู่การตัดสินใจของภาครัฐบนพื้นฐานของความเป็นจริง นอกจากนี้ ยังถือเป็นช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหา และเสนอแนะแนวทางต่างๆ ในการบริหารงานของรัฐได้อีกด้วย

“คุณมาดี” ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งให้ความคุ้มครองและรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล และต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผู้ให้ข้อมูลจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะไม่รั่วไหล ไม่โยงใยเรื่องภาษีและข้อกฎหมายใดๆ อย่างแน่นอน ติดตามข้อมูลสถิติและข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ได้ทาง www.nso.go.th  และ Facebook, Instagram, Twitter, Line Official Account “NSO OF THAILAND” หรือโทร 0 2141 7500-03