10
shared

ราชกิจจาฯประกาศโปรดเกล้าฯให้ “พล.อ.อาชวินทร์ เศวตเศรนี”พ้นจากนายทหารราชองครักษ์พิเศษ

21 ตุลาคม 2562 17:23 7687
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ “พล.อ.อาชวินทร์ เศวตเศรนี”พ้นจากนายทหารราชองครักษ์พิเศษ


21 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกอาชวินทร์ เศวตเศรนี นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน