2
shared

ฉก.นาวิกโยธินกองทัพเรือพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

18 ตุลาคม 2562 12:41 284
ฉก.นาวิกโยธินกองทัพเรือพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ สนธิกำลังและตรวจสอบความพร้อมของยุทโธปกรณ์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมช่วยเหลือประชาขนในพื้นที่

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณกองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เป็นประธานสนธิกำลังและตรวจสอบความพร้อมของยุทโธปกรณ์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 

น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผอ.ศบภ.ฉก.นย.ภต. กล่าวว่าในฐานะที่พวกเราเป็นหน่วยทหารที่ได้รับมอบภารกิจในด้านการบรรเทาสาธารณภัย จึงต้องมีความพร้อมที่จะต้อง ระดมสรรพกำลัง เครื่องมือ เครื่องใช้ เพื่อให้การช่วยเหลือชีวิตและทรัพย์สินต่อประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ และมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการปฏิบัติการช่วยเหลือจะสำเร็จลงได้ก็ด้วยควมร่วมมือร่วมใจ จากทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งการสนธิกำลังในวันนี้ เรามีความพร้อมทั้งด้านกำลังพลและเครื่องมือต่างๆ ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่า ศูนย์บรรทาสาธารณภัยของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ จะสามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบภัยและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันเหตุการณ์

 

สำหรับการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบและใกล้เคียงหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในทุกๆด้านเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชน และประชาชนในพื้นที่อีกด้วย