1
shared

เลือกตั้ง 2562: บัตรเลือกตั้ง : อภินิหารโหวตโน

10 เมษายน 2562 02:30 14
วันนี้จะไปดูเรื่องบัตรเลือกตั้ง กับการใช้สิทธิลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยเฉพาะช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน หรือ โหวตโน เป็นอย่างไร

 

วันนี้จะไปดูเรื่องบัตรเลือกตั้ง กับการใช้สิทธิลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยเฉพาะช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน หรือ โหวตโน เป็นอย่างไร ไปติดตามจาก คุณมนตรี จอมพันธ์