1
shared

“ในหลวง”ทรงมีพระราชสาส์น “ฌาคส์ ชีรัค” อสัญกรรม

1 ตุลาคม 2562 20:29 209
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย “ฌาคส์ ชีรัค” อดีตปธน. ฝรั่งเศส ถึงแก่อสัญกรรม

วันนี้ ( 1 ต.ค. 62 )พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในการที่นายฌาคส์ ชีรัค อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ความว่า

  ข้าพเจ้ามีความเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบข่าวอสัญกรรมของนายฌาคส์ ชีรัค อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ผู้นำที่โลกยกย่องชื่นชมอย่างยิ่ง กว่า 4 ทศวรรษ แห่งการอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ ท่านได้รับการยอมรับและนับถือในฐานะรัฐบุรุษ ผู้ไม่เพียงแต่ค้ำจุนความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของประเทศฝรั่งเศสเท่านั้น

 หากยังส่งเสริมเกียรติภูมิและความน่าเชื่อถือของฝรั่งเศส ด้วยการนำพาให้ประเทศมีบทบาทในทางสร้างสรรค์ในกิจการต่างๆ ของโลก ในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสกับไทยได้ผ่านการพื้นฟูอย่างเข้มแข็ง จนยกระดับเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในเชิงนโยบายบนพื้นฐานของความเสมอภาค ในปัจจุบัน

 ประชาชนชาวไทยและข้าพเจ้ายังคงรำลึกถึงการมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของท่านประธานาธิบดีชีรัค ในเดือนกุมภาพันธ์ 2549 ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชบิดาของข้าพเจ้า

 การเดินทางมาเยือนครั้งนั้น ได้นำไปสู่โอกาสอันยิ่งใหญ่ในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างยิ่งมายังท่านและ ครอบครัวของท่านอดีตประธานาธิบดี ตลอดถึงประชาชนชาวฝรั่งเศส ในความสูญเสียอันไม่มีสิ่งใดทดแทนได้ครั้งนี้

พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว