5
shared

เคาะแล้ว! กกต.กำหนดวันเลือกตั้งซ่อมนครปฐม 23ต.ค.

28 กันยายน 2562 14:44 278
กกต. กำหนดวันเลือกตั้ง นครปฐม 23 ต.ค. แจงเหตุเลือกตรงกับวันพุธ เหตุเป็นวันหยุดที่ กกต.จัดการเลือกตั้งภายใน 45 วัน เตรียมเปิดรับสมัคร 30 ก.ย.-4 ต.ค.นี้

วันนี้ (28ก.ย.62) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอแจ้งว่าตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2562 วันนี้กกต. ได้มีมติกำหนดวันเลือกตั้ง และกำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันวันพุธที่ 23 ตุลาคม  2562  เปิดวรับสมัคร วันจันทร์ที่ 30 กันยายน – วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ การที่กกต. กำหนดวันเลือกตั้งดังกล่าว เป็นวันพุธที่ 23 ตุลาคม เนื่องจากเป็นวันหยุดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด เพราะกกต. ต้องจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง และปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่ที่ประชาชนสะดวกในการตรวจสอบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 

พร้อมนี้ สำนักงานฯขอแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้  สถานที่รับสมัคร ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2.วันและเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง วันพุธที่ 23 ตุลาคม  2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. 

สำหรับการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง  พรรคการเมืองที่ประสงค์จะผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างในเขตเลือกตั้งใดต้องมีสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ในจังหวัดนั้น  การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างจากสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้งใด พรรคการเมืองต้องสรรหาจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดและการสรรหาให้ดำเนินการตามข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้น รวมทั้งให้หัวหน้าพรรคการเมืองออกหนังสือรับรองผู้สมัครที่ได้รับการสรรหาตามแบบที่สำนักงานฯกำหนด 

ส่วนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้คำนวณจากที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่าย ในการเลือกตั้งไม่เกิน 1,500,000 บาท ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง 

สำหรับการหาเสียงเลือกตั้ง ให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 68 (2)  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้งส.ส.นครปฐมเขต 5

กกต.เตรียมเคาะวันเลือกตั้งซ่อมเขต5นครปฐมเกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand