2
shared

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติเนปาล

20 กันยายน 2562 20:08 116
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติเนปาล

วันนี้( 20 ก.ย.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในโอกาสวันชาติของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายน 2562 ความว่า

ฯพณฯ นางพิทยา เทวี ภัณฑารี ประธานาธิบดีแห่งสหพันธุ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล กรุงกาฐมาณฑุ ในโอกาสวันชาติของสหพันธุ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุขของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสหพันธุ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมืออันเข้มแข็งในกิจการทุก ๆด้านที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะใกล้ชิดสนิทสนมและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว