1
shared

โพลเผยปชช.เกินครึ่งหนุนสร้างสนามบินนครปฐม

15 กันยายน 2562 19:20 295
โพลเผยปชช.เกินครึ่งหนุนสร้างสนามบินนครปฐม

"นิด้าโพล"เผยปชช.กว่าร้อยละ 65.28 เห็นด้วยกับการสร้างสนามบินนครปฐม ช่วยคนในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเดินทางง่ายขึ้นวันนี้ ( 15 ก.ย. 62 )ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "สนามบินนครปฐม" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 12 13 กันยายน 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,273 หน่วยตัวอย่าง

เกี่ยวกับการที่จะสร้างสนามบินนครปฐม เพื่อลดความแออัดของสนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ การสำรวจอาศัย การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ "นิด้าโพล" สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงการเดินทางด้วยเครื่องบินของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.53 ระบุว่า ไม่เคยเดินทางด้วยเครื่องบิน ขณะที่ ร้อยละ 37.47 ระบุว่า เคยเดินทางด้วยเครื่องบิน ด้านการใช้สนามบินในการเดินทาง ของผู้ที่เคยเดินทางด้วยเครื่องบิน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.84 ระบุว่า เคยใช้สนามบินดอนเมือง ขณะที่ ร้อยละ 59.75 ระบุว่า เคยใช้สนามบินสุวรรณภูมิ และร้อยละ 3.56 ระบุว่า เคยใช้สนามบินอื่นๆ

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อการสร้างสนามบินนครปฐม เพื่อลดความแออัดของสนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.28 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะ ทำให้คนในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียงสามารถเดินทางไปใช้บริการสนามบินได้สะดวกขึ้น ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นมากขึ้น รองลงมา ร้อยละ 18.54 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะ ยังไม่จำเป็น สนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ ยังสามารถรองรับผู้โดยสารได้ดีอยู่ ขณะที่บางส่วนเห็นว่าควรที่จะปรับปรุงสนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิให้ดีขึ้นกว่าเดิมมากกว่า ร้อยละ 14.45 ระบุว่า เฉยๆ ยังไงก็ได้ และร้อยละ 1.73 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการมีสนามบินนครปฐม พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.86 ระบุว่า นายทุน นักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน รองลงมา ร้อยละ 37.00 ระบุว่า ชาวจังหวัดนครปฐม ร้อยละ 36.61 ระบุว่า ประชาชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก ร้อยละ 30.71 ระบุว่า ประเทศไทย ร้อยละ 29.69 ระบุว่า ธุรกิจท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก ร้อยละ 2.12 ระบุว่า ไม่มีใครได้ประโยชน์ ร้อยละ 1.49 ระบุว่า อื่น ๆ ผู้ที่ใช้บริการสนามบิน ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และร้อยละ 6.05 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.88 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.24 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑล และภาคกลาง ร้อยละ 18.38 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 32.99 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.51 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่างร้อยละ 49.18 เป็นเพศชาย และร้อยละ 50.82 เป็นเพศหญิง

ตัวอย่างร้อยละ 8.25 มีอายุไม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 17.36 มีอายุ 26 35 ปี ร้อยละ 22.23 มีอายุ 36 45 ปี ร้อยละ 31.89 มีอายุ 46 59 ปี และร้อยละ 20.27 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 94.42 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.69 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.71 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 1.18 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่างร้อยละ 23.41 สถานภาพโสด ร้อยละ 72.03 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.22 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 1.34 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส

ตัวอย่างร้อยละ 32.52 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 30.48 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.93 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 23.57 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 3.69 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 1.81 ไม่ระบุการศึกษา

ตัวอย่างร้อยละ 9.66 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 15.40 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 18.85 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 17.28 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.24 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 18.85 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 2.91 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 1.81 ไม่ระบุอาชีพ

 ตัวอย่างร้อยละ 19.40 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 21.60 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 27.10 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 20,000 บาท ร้อยละ 12.02 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 30,000 บาท ร้อยละ 5.03 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001  40,000 บาท ร้อยละ 6.52 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 8.33 ไม่ระบุรายได้