7
shared

'อุตตม' รับบาทแข็งโป๊ก เลี่ยงไม่พ้นกระทบส่งออก

13 กันยายน 2562 09:30 209
'อุตตม' ยอมรับเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น เลี่ยงไม่พ้นกระทบส่งออกอ่วมเพิ่ม

วันนี้( 13 ก.ย.62) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เงินบาทที่แข็งค่า เชื่อว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ติดตามดูสถานการณ์อยู่ และได้หารือกับกระทรวงการคลังเป็นระยะซึ่งการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นทำให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องทำให้เศรษฐกิจภายในเข้มแข็ง เพื่อลดผลกระทบจากเศรษฐกิจภายนอก โดยยอมรับว่า เงินบาทที่แข็งค่าจะกระทบต่อการส่งออก

ขณะที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารหน่วยงาน ภายในกระทรวงการคลังวานนี้ (12 ก.ย.)ว่า ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในกระทรวงการคลังได้ช่วยวางแนวทางการปฎิรูปเศรษฐกิจฐานราก เพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากภายนอก โดยมองว่า ในช่วงจังหวะที่เศรษฐกิจโลกเกิดความผันผวน การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศจึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะการปฏิรูปเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งจะสามารถรองรับความผันผวนจากภายนอกได้