7
shared

คนค้านให้จยย.ขึ้นสะพานข้ามแยก-ลอดอุโมงค์

12 กันยายน 2562 10:11 384
คนค้านให้จยย.ขึ้นสะพานข้ามแยก-ลอดอุโมงค์

นิด้าโพลเผยประชาชนไม่เห็นด้วย รถจักรยานยนต์ใช้สะพานข้ามแยกและลอดอุโมงค์ มองอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้วันนี้ (12ก.ย.62) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “สิทธิรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานข้ามแยก ลอดอุโมงค์” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2562 จากประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,254 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการอนุญาตให้รถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานข้ามแยก/ลอดอุโมงค์ ทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานคร การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงพาหนะที่ประชาชนใช้เดินทางใน กทม. พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.09 ระบุว่า ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล รองลงมา ร้อยละ 23.60 ระบุว่า ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง (รถเมล์)/รถสองแถว ร้อยละ 22.33 ระบุว่า ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ร้อยละ 11.00 ระบุว่า ใช้บริการรถแท็กซี่ ร้อยละ 9.73 ระบุว่า ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS/แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ร้อยละ 6.06 ระบุว่า ใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง ร้อยละ 3.75 ระบุว่า ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ร้อยละ 3.11 ระบุว่า ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ร้อยละ 1.20   ระบุว่า ใช้บริการเรือโดยสาร และร้อยละ 0.32 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ใช้รถยนต์ของบริษัทที่ทำงาน และรถจักรยาน

ส่วนการพบเห็นรถจักรยานยนต์ขับขี่ขึ้นสะพานข้ามแยก/ลอดอุโมงค์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.49 ระบุว่า พบเห็นเป็นประจำ รองลงมา ร้อยละ 24.48 ระบุว่า พบเห็นค่อนข้างบ่อย ร้อยละ 23.13 ระบุว่า ไม่ค่อยพบเห็น ร้อยละ 5.50 ระบุว่า ไม่เคยพบเห็นเลย และร้อยละ 0.40 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการอนุญาตให้รถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานข้ามแยก/ลอดอุโมงค์ทุกแห่งทั่ว กทม. พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.12 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะ สะพานข้ามแยกค่อนข้างลาดชัน ไม่เหมาะกับรถจักรยานยนต์ เพราะส่วนใหญ่รถที่ใช้สะพานข้ามแยก/อุโมงค์จะใช้ความเร็วค่อนข้างสูง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย รองลงมา ร้อยละ 40.75 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะ เพื่อลดการจราจรที่ติดขัด สามารถระบายรถได้ดีขึ้นในชั่วโมงเร่งด่วน ขณะที่บางส่วนระบุว่า ควรมีช่องทางสำหรับรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะกับสะพาน ข้ามแยก/อุโมงค์ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ร้อยละ 4.94 ระบุว่า เฉย ๆ ยังไงก็ได้ ร้อยละ 1.99 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ เห็นด้วยกับการให้ขึ้นสะพานข้ามแยก แต่ไม่เห็นด้วยกับการให้ลอดอุโมงค์ และบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการให้ขึ้นสะพานข้ามแยก แต่เห็นด้วยกับการให้ลอดอุโมงค์ ขณะที่บางส่วนระบุว่า อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะบางจุดในชั่วโมงเร่งด่วนเท่านั้น และร้อยละ 1.20 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ