2
shared

มติครม.เห็นชอบปรับเพิ่มค่าชดเชยลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

10 กันยายน 2562 16:58 590
มติครม.เห็นชอบปรับเพิ่มค่าชดเชยลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

ครม.มีมติเห็นชอบปรับเพิ่มค่าชดเชยลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ทำงาน 20 ปี ได้ค่าจ้างสุดท้าย 400 วัน พร้อมเพิ่มเงินตอบแทนความชอบในการทำงาน

วันนี้ (10ก.ย.62) นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (10 ก.ย.62) มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ จากการประชุมของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ที่ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มอัตราค่าชดเชยขยายสิทธิให้แก่ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้ได้รับไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน และปรับเพิ่มเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน เป็นการตอบแทนที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่รัฐวิสาหกิจติดต่อเป็นระยะเวลายาวนาน

ทั้งนี้ เป็นการคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจควรจะเท่าเทียมกับลูกจ้างภาคเอกชน ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ได้ประกาศใช้ในเรื่องดังกล่าวแล้ว และเป็นการตอบแทนลูกจ้างที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่รัฐวิสาหกิจติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน