3
shared

สเปกคนกรุง ต้องซื่อสัตย์! โพลชี้ส่วนใหญ่ยังไม่มีพรรคการเมืองในใจ

8 กันยายน 2562 13:56 395
สเปกคนกรุง ต้องซื่อสัตย์! โพลชี้ส่วนใหญ่ยังไม่มีพรรคการเมืองในใจ

"ซูเปอร์โพล" เผย คนกรุงส่วนใหญ่ยังไม่มีพรรคการเมืองในดวงใจ หากวันนี้ต้องเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. เผย สเปกต้องซื่อสัตย์สุจริต ไม่พัวพันทุจริต แก้ปัญหาได้รวดเร็ว ขณะที่ ปัญหาอยากให้แก้มากสุด คือ จราจร

วันนี้ (8 ก.ย.62) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง "สเปกของผู้ว่าฯ กทม. ที่คนกรุงต้องการ" กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพในกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,060 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่างวันที่ 1 – 7 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

เมื่อถามว่า ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ตั้งใจจะเลือกผู้สมัครจากพรรคการเมืองใด พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64.0 ยังไม่มีใครในใจ ในขณะที่ร้อยละ 36.0 ระบุมีพรรคการเมืองที่จะเลือกในใจแล้ว เช่น อนาคตใหม่ พลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย และอื่นๆ และเมื่อจำแนกออกตามกลุ่มอาชีพ พบว่า กลุ่มนักศึกษาส่วนใหญ่หรือร้อยละ 59.1 ระบุ มีพรรคการเมืองในใจแล้ว ในขณะที่ กลุ่มอาชีพอื่น เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.4 พนักงานเอกชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 69.5 และกลุ่มอาชีพอื่นๆ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.5 ยังไม่มีใครในใจ ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม.


ที่น่าสนใจคือ ลักษณะ หรือสเปกของผู้ว่าฯ กทม. ที่ต้องการ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.8 ระบุ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่พัวพันทุจริตคอร์รัปชัน รองลงมาคือ ร้อยละ 74.3 ระบุแก้ปัญหาเก่ง รวดเร็ว ไม่ขายฝัน พูดจริงทำจริง มีผลงาน และร้อยละ 24.5 ระบุอื่นๆ เช่น คนรุ่นใหม่ การศึกษาดี เสียสละ นโยบายจับต้องได้ น่าเชื่อถือ เป็นที่รู้จัก เป็นต้น

ที่น่าพิจารณาคือ ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการให้แก้ไข พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 79.6 ระบุปัญหาจราจร รถติด ความปลอดภัยทางถนน อุบัติเหตุ คนขาดวินัยจราจร รองลงมา คือ ร้อยละ 56.9 ระบุ ค่าครองชีพ ของแพง ทำมาหากินไม่ได้ ร้อยละ 55.1 ระบุน้ำท่วมขัง ร้อยละ 51.1 ระบุ มลพิษ ขยะเน่าเหม็น สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 50.4 ระบุ อาชญากรรม ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 38.9 ระบุ ปัญหาการให้บริการ รถโดยสาร ขนส่งมวลชน ร้อยละ 27.7 ระบุถูกเรียกรับผลประโยชน์ ทุจริตคอร์รัปชัน และร้อยละ 28.6 ระบุอื่นๆ เช่น การศึกษา ยาเสพติด และไฟส่องสว่าง เป็นต้น