6
shared

โพลเผยปชช.ส่วนใหญ่ไม่เชื่อแก้รธน.ช่วยแก้ไขปัญหาศก.ได้

8 กันยายน 2562 08:33 882
โพลเผยปชช.ส่วนใหญ่ไม่เชื่อแก้รธน.ช่วยแก้ไขปัญหาศก.ได้

นิด้าโพลเผยผลสำรวจปชช.ส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าแก้รธน.จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ พร้อมระบุรัฐบาลยังมีความสามารถมากพอวันนี้ ( 8 ก.ย. 62 )ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจของประชาชน เรื่อง “แก้รัฐธรรมนูญแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้น?” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,260 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน และความเชื่อของประชาชนหากแก้รัฐธรรมนูญแล้วเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นหรือไม่ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.67 ระบุว่า รัฐบาลไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ รองลงมา ร้อยละ 29.21 ระบุว่า สินค้าแพง รายได้ต่ำ ร้อยละ 24.13 ระบุว่า เป็นผลกระทบจากภาวการณ์เศรษฐกิจโลก ร้อยละ 22.54 ระบุว่า นักการเมืองไม่สนใจแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง ร้อยละ 20.79 ระบุว่า ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ร้อยละ 13.65 ระบุว่า เป็นผลกระทบจากภัยทางธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม ร้อยละ 9.60 ระบุว่า ประชาชนไม่รู้จักพอเพียง ใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นมากเกินไป ร้อยละ 8.49 ระบุว่า ส่งออกไม่ค่อยได้ ร้อยละ 6.03 ระบุว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง ร้อยละ 3.73 ระบุว่า ปัญหาเศรษฐกิจเกิดจากรัฐธรรมนูญไม่ดี ร้อยละ 2.14 ระบุว่า เศรษฐกิจไม่ดี เป็นแค่ความรู้สึกของประชาชนเอง ร้อยละ 1.98 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ ร้อยละ 1.43 ระบุว่า เป็นการปั่นกระแสให้ประชาชนเชื่อว่าเศรษฐกิจไม่ดี และร้อยละ 0.16 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ความขัดเเย้งทางการเมืองภายในประเทศ

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความเชื่อของประชาชนหากแก้รัฐธรรมนูญแล้วเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นหรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 32.14 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย เพราะ ปัญหาเศรษฐกิจไม่เกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญเลย ขณะที่บางส่วนระบุว่า แก้ไปก็ไม่มีประโยชน์แต่ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของรัฐบาล และขึ้นอยู่กับประชาชนมากกว่า รองลงมา ร้อยละ 22.38 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ เพราะถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว รัฐบาลน่าจะสนใจ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และเป็นการดึงดูดชาวต่างชาติมาลงทุนในประเทศมากขึ้น ร้อยละ 22.14 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ เพราะไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับรัฐบาลมากกว่า และเศรษฐกิจจะดีขึ้นหรือไม่อยู่ที่ตัวบุคคลกับนิสัยการใช้จ่ายของคนไทยมากกว่า ร้อยละ 16.43 ระบุว่า เชื่อมาก เพราะ คิดว่าถ้าแก้รัฐธรรมนูญแล้วเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น ร้อยละ 4.13 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจและร้อยละ 2.78 ระบุว่า ไม่แน่ใจ