1
shared

"พรรคประชาชนปฏิรูป " สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

6 กันยายน 2562 16:39 512
ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศให้พรรคประชาชนปฏิรูป ที่มี “ไพบูลย์ นิติตะวัน” เป็นอดีตหัวหน้าพรรค สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

วันนี้(6 ก.ย.62)เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้พรรคประชาชนปฏิรูป ที่มี “ไพบูลย์ นิติตะวัน” เป็นอดีตหัวหน้าพรรค  สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทั้งนี้ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมือง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคประชาชนปฏิรูปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้นนายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชนปฏิรูป ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒เมื่อวันที่๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้เลิกพรรคประชาชนปฏิรูปตามข้อบังคับพรรคประชาชนปฏิรูป พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒๒
กรณีดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๗) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒อิทธิพร บุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้ง