2
shared

'จุรินทร์' มั่นใจ คุยอาร์เซปจบปีนี้

6 กันยายน 2562 14:33 57
'จุรินทร์' มั่นใจ ผลักดันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ภายในปี2562 คาดช่วยเพิ่มขนาดตลาดการค้าใหญ่ขึ้น คิดเป็น 30% ของโลก

 วันนี้ (6 ก.ย.62)  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายในงานพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 51 ว่า ในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ ได้ให้ความสำคัญในประเด็นการมุ่งผลักดันที่เห็นว่า จะต้องมีการดำเนินงานต่อเนื่องหรือเร่งรัดให้บรรลุผลสำเร็จโดยเร็ว รวมถึงประเด็นใหม่ๆที่อาเซียนยังไม่เคยมีการดำเนินงานมาก่อน อาทิ แผนงานด้านนวัตกรรมและแผนการดำเนินงานตามกรอบบูรณาการด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นการสานต่อจากประเทศสิงคโปร์ รวมถึงการจัดทำแนวทางพัฒนาภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาทักษะทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 หรือ โฟร์ไออาร์ และการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สำหรับผลการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรืออาร์เซ็ป (RCEP) เชื่อว่าจะเป็นกรอบการเจรจาที่จะช่วยเสริมสร้างความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกอาร์เซปทั้ง 16 ประเทศ ในการหาทางออกร่วมกัน เพื่อให้สามารถสรุปผลการเจรจาสำเร็จในสิ้นปีนี้ตามที่ผู้นำอาเซียนได้ตั้งเป้าหมายไว้ หากประสบความสำเร็จจะทำให้ตลาดการค้าขยายตัวใหญ่ขึ้น มีประชากรรวมเป็น 3,500 ล้านคน หรือเทียบจีดีพี(ผลิตภัณฑ์มวลรวม) ประมาณ 30% ของโลก

 ส่วนกรณีที่สภาธุรกิจอาเซียนเสนอให้ผู้นำอาเซียนควรเพิ่มบทบาทในการต่อต้านสงครามการค้านั้น ทุกประเทศมีแนวทางในการดำเนินการอยู่แล้ว ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้จั้งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน หรือ กรอ.พาณิชย์ เพื่อติดตามสถานการณ์ และผลกระทบจากสงครามการค้าเพื่อนำมากำหนดแผนดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป