2
shared

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติเวียดนาม

2 กันยายน 2562 20:20 110
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วันนี้ (2 ก.ย.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งตรงกับวันที่ 2 กันยายน 2562  ความว่า

ฯพณฯ นายเหวียง ฝู จ่อง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีมายาวนาน และช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมา ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นร่วมกันประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือในกิจการทุกๆ ด้านและกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว