3
shared

กรมพละฯจับมือกระทรวงการท่องเที่ยวฯ จัด “นิทรรศการนันทนาการอาเซียน+6

1 กันยายน 2562 20:09 221

กรมพลศึกษา ร่วมมือกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงาน “นิทรรศการนันทนาการอาเซียน+6” ASEAN+6 Recreation Festival 2019 : Hobby Cook Recreation Activity ภายใต้โครงการส่งเสริมนันทนาการเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประจําปี2562

วันนี้ (1 ก.ย. 62) กรมพลศึกษา ร่วมมือกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงาน “นิทรรศการนันทนาการอาเซียน+6” ASEAN+6 Recreation Festival 2019 : Hobby Cook Recreation Activity ภายใต้โครงการส่งเสริมนันทนาการเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประจําปี2562


โครงการส่งเสริมนันทนาการเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”  จัดโดย สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งในปีนี้ มีแนวคิดการจัดงาน คือ  ASEAN+6 Recreation Festival 2019 : Hobby Cook Recreation Activity  


โดยกรมพลศึกษา ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมนันทนาการเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการนำเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นวันแรกที่ประเทศสมาชิกทั้งหมดทำตามข้อตกลงของประชาคมอาเซียนเต็มรูปแบบ เกิดเป็นความร่วมมือกันระหว่างประเทศสมาชิก จำนวน 10 ประเทศ อันได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน กัมพูชา ลาว เวียดนาม เมียนม่าร์ และไทย โดยมีกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) อันเป็นสนธิสัญญาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ความสัมพันธ์ของอาเซียนที่รวมตัวกันเป็นหนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม 


ทั้งนี้ “โครงการส่งเสริมนันทนาการเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”  ถือเป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อรักษาและพัฒนาเอกลักษณ์อาเซียน (ASEAN Identity) ร่วมกันเพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้อยู่ดีกินดี ผ่านความร่วมมือด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการจัดสวัสดิการทางสังคม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชากรของกลุ่มประเทศอาเซียน+6 ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน กัมพูชา ลาว เวียดนาม เมียนม่าร์ ไทย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รวมทั้งสิ้น 16 ประเทศ เกิดความรู้ ความเข้าใจ คุณค่าในเอกลักษณ์ ทางนันทนาการของประเทศตนเอง และเป็นการประสานความร่วมมือทางนันทนาการของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน+6

 

ขณะเดียวกัน มุ่งหวังให้เกิดการต่อยอดและนำไปสู่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน ซึ่งถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถของประเทศสมาชิก ให้สามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดี


สำหรับงานดังกล่าว ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบนิทรรศการนันทนาการอาเซียน+6  ภายในงานประกอบด้วยโซนกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

โซนที่ 1 นิทรรศการนันทนาการ

- สื่อองค์ความรู้ด้านนันทนาการ 11 ประเภท โดยกรมพลศึกษา

- ซุ้มกิจกรรมส่งเสริมงานอดิเรก จำนวน 4 ซุ้ม โดยเครือข่ายนันทนาการกรมพลศึกษา

- ซุ้ม Hobby Cook Work Shop ประกอบอาหาร ทำขนม และเครื่องดื่ม

โซนที่ 2 อาหารอาเซียน+6 ASEAN+6 Food

- อาหารประจำชาติ ASEAN+6 Foods จำนวน 16 ซุ้ม

โซนที่ 3 อาหารเพื่อสุขภาพ Healthy Food

- อาหารเพื่อสุขภาพ Food for healthy จำนวน 5 ซุ้ม

โซนที่ 4 อาหาร Street Food Truck

- ช็อป ชม ชิม อาหารแนว Street Food Truck

โซนที่ 5 Amazing Recreation Festival (Main Stage)

- การแสดงชุดอัตลักษณ์นันทนาการและงานอดิเรกอาเซียน+6 จำนวน 4 ชุดการแสดง

- การแสดงจากเครือข่ายนันทนาการกรมพลศึกษา จำนวน 2 ชุดการแสดง

- การสาธิตประกอบอาหารประจำชาติอาเซียน+6 จำนวน 10 เมนู

- การสาธิตประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน 4 เมนู

- การแสดงความสามารถพิเศษ เช่น การแสดงดนตรี มินิคอนเสิร์ต ฯลฯ

ซึ่งเป็นงานที่รวมอัตลักษณ์ทางนันทนาการที่สมบูรณ์แบบของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน+6 ไว้ในงานเดียว โดยกำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 6 และวันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ เอเชียทีคพาร์ค 2 ถนนเจริญกรุงกรุงเทพมหานคร