4
shared

บีบีจี ร่วมทำ MOUปั้นเยาวชนนักกีฬาแบดมินตัน

29 สิงหาคม 2562 09:38 118
พิธีลงนาม MOU ปั้นเยาวชนนักกีฬาแบดมินตัน สร้างคนคุณภาพโครงการ “ให้โอกาส สร้างคน หรือ BBG Young Badminton”

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปั้นเยาวชนนักกีฬาแบดมินตัน สร้างคนคุณภาพ โครงการ “ให้โอกาส สร้างคน หรือ BBG Young Badminton” ระหว่าง สโมสรกีฬาบีบีจี อันเนื่องมาจากโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมกับ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง อโนมา 1 ชั้น 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ 

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ ทรงเห็นความสำคัญของการให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยการส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและการเยียวยาทางสังคม สานต่อความหวังและส่งมอบอนาคตแก่เด็กและเยาวชน สโมสรกีฬา บีบีจี (BBG Club) จึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริฯ จัดทำโครงการ “ให้โอกาส สร้างคน หรือ BBG Young Badminton”  ขึ้นและดำเนินงานต่อเนื่องตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ปัญหาเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง สังคมจึงจำเป็นต้องเข้าใจปัญหาและหาวิธีแก้ไขอย่างเร่งด่วน ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของ “สโมสรกีฬา บีบีจี” (BBG Club) สโมสรกีฬาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาทักษะในด้านกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ โดยสโมสรกีฬาจะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง ตั้งแต่อยู่ในศูนย์ฝึกฯ กับโครงการ “ให้โอกาส สร้างคน หรือ BBG Young Badminton”  และเยาวชน จนออกมาจากศูนย์ ทางสโมสรจะดำเนินการช่วยเหลือทันที โดยได้มีการคัดเลือกเยาวชนรับเข้าสู่บ้านของทางสโมสรกีฬา บีบีจี (BBG Club) เพราะการช่วยเหลือที่ทันท่วงทีเป็นการลดการกลับสู่วงจรปัญหาแบบในอดีตและสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปได้  


 คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนโครงการว่า “เป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้สนองพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการให้โอกาสแก่เยาวชนที่กระทำผิด และสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำ  พระองค์ทรงเลือกกีฬาแบดมินตันเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาพฤตินิสัยของเยาวชน เพื่อช่วยให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างสง่างาม” 

 “พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ ให้โอกาส สร้างคน  BBG Young Badminton ในวันนี้ ระหว่างสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ กับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ นับเป็นก้าวสำคัญในการดำเนินโครงการให้กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งจวบจนถึงวันนี้ สมาคมฯได้ดำเนินงานมาแล้วเป็นเวลาถึง 4 ปี

ข้อตกลงความร่วมมือนี้ครอบคลุมทั้งมิติทางกายภาพ มิติทางสังคม และมิติทางความมั่นคงของชีวิต มุ่งเน้นให้เยาวชนในศูนย์ฯ พัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และทัศนคติ ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้โดยใช้กีฬาแบดมินตันเป็นเครื่องมือ โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น นำผู้ฝึกสอนและนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไปสอนเยาวชนที่ศูนย์ฯ  สนับสนุนส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันที่ได้มาตรฐานในระดับต่างๆ และเป็นที่น่ายินดีว่าเยาวชนหลายคนสามารถคว้าแชมป์ได้ในหลายรายการ  จัดโครงการอบรมให้เป็นผู้ตัดสินและผู้กำกับเส้น ที่ผ่านมาน้องๆได้มีโอกาสปฏิบัติงานเป็นกรรมการผู้ตัดสินในสนามแข่งขัน และเป็นผู้กำกับเส้นในการแข่งขันหลายครั้ง และเป็นที่น่ายินดีอีกเช่นกัน เยาวชนหลายคนได้รับคำชมจากผู้จัดการแข่งขัน  สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแบดมินตัน และที่สำคัญก็คือสมาคมฯ ติดตามกำกับดูแลและพัฒนาโครงการและวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมาโดยตลอด


การจัดกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ช่วยให้เยาวชนในโครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ จากกีฬาแบดมินตันไปพัฒนาแนวคิด สร้างทัศนคติที่ดี มีจิตใจแข็งแกร่ง มีสมาธิ มีสติยั้งคิด รู้จักวิธีการจัดการกับปัญหาที่เข้ามา รู้จักการควบคุมอารมณ์ มีทางเลือกในการประกอบสัมมาอาชีพ และมีความพร้อมในการดำรงตนได้อย่างถูกต้องและมีความสุข เป็นคนดีของครอบครัวและสังคมสืบไปค่ะ” คุณหญิงปัทมา กล่าว

 นายเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานกรรมการสโมสรกีฬา เบ้าส์ บี กู้ด (สโมสรกีฬาบีบีจี) กล่าวเกี่ยวกับการดำเนินโครงการว่า “ในนามสโมสรกีฬา Bounce Be Good หรือ สโมสรกีฬาบีบีจี ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและต้องขอขอบคุณทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมมอบโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนในโครงการ ซึ่งจากการดำเนินงานตลอด 4 ปีที่ผ่านมา เยาวชนนักกีฬาในโครงการได้รับการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มีทักษะด้านกีฬาเพิ่มมากขึ้น มีความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันตลอดจนได้รับชัยชนะในรายการแข่งขันระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับโอกาสที่ดีในหลายๆด้านจากสังคมภายนอก โดยความร่วมมือของพวกเราทุกฝ่ายได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า “โอกาส” เป็นจุดเริ่มต้นและองค์ประกอบสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงอนาคตให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ขาดโอกาส ทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สำหรับโครงการในปีนี้ เรามีแนวทางในการเพิ่มชั่วโมงและวันฝึกซ้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้นักกีฬาได้มีศักยภาพ ทักษะเฉพาะเพื่อใช้ในการแข่งขันอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีนโยบายในการนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีการแข่งขันภายนอกศูนย์ฝึกฯ มากยิ่งขึ้นเพื่อให้นักกีฬาได้พิสูจน์ศักยภาพ พัฒนาตนเองจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งขันจริง 

สโมสรกีฬา บีบีจี (BBG Club) ยังคงมีความมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการ เพื่อสานต่อความมุ่งหวังของเด็กและเยาวชนให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างแท้จริง สามารถสร้างรากฐานการดำเนินชีวิตที่ดี เติบโตอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนสร้างคุณประโยชน์ด้วยการเป็นผู้ให้ ตอบแทนสังคม ซึ่งนับเป็นการแก้ปัญหาสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป”    

 นายสหการณ์ เพชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวว่า “ขอขอบคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานอำนวยการสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาและสื่อมวลชน ทุกท่าน 


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ทรงมีพระราชดำริว่ากีฬาแบดมินตัน เป็นกีฬาที่เล่นได้ง่าย สามารถเล่นได้ทุกที่ ขอเพียงเป็นลานกว้างๆ ก็สามารถเล่นได้ อีกทั้งกติกาไม่ยุ่งยาก เล่นได้ทุกเพศทุกวัย จึงทรงมีพระราชดำริว่า คงจะเป็นการดีหากจะขยายผลกีฬาแบดมินตันให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส จึงโปรดให้สำนักงาน โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ใช้พื้นที่ดำเนินโครงการ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา” 

   ด้าน ดร.วิชญะ เครืองาม กรรมการและประธานฝ่ายส่งเสริมสนับสนุนแบดมินตันเพื่อมวลชน สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเสริมอีกว่า “สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ มีความมุ่งมั่นนอกจากที่จะสร้างนักกีฬาระดับโลกแล้วยังต้องการเห็นกีฬาแบดมินตันเป็นกีฬามหาชนอย่างแท้จริง กีฬาแบดมินตันเล่นได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ กีฬาจะสร้างคน เพื่อให้คนสร้างชาติ โครงการ “ให้โอกาสสร้างคน BBG Young Badminton” ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่ปี 2559 จะปลูกฝังน้องๆ ในโครงการในเรื่องระเบียบวินัย การเคารพกติกาและสิทธิของผู้อื่น ผมเชื่อว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้โอกาสผู้อื่นและโครงการนี้จะให้ประโยชน์แก่สังคมและเป็นกำลังใจให้น้องๆ ในบ้านกรุณาพัฒนาตัวเองต่อไปได้อย่างยั่งยืน”