2
shared

กฟน. จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 3 การไฟฟ้า ครั้งที่ 50

27 สิงหาคม 2562 17:53 69
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 3 การไฟฟ้า ครั้งที่ 50 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

วันนี้ (27 สิงหาคม 2562) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 3 การไฟฟ้า ครั้งที่ 50 (2/2562) โดยมี นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายพงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจ รองผู้ว่าการบริการระบบจำหน่าย การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ นายปราโมทย์ สุดทรัพย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ 3 การไฟฟ้า ร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย 


สำหรับการประชุมนี้ถือเป็นความร่วมมือของทั้ง 3 การไฟฟ้า ที่บูรณาการร่วมกันเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าในด้านต่างๆ ให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ได้รับบริการด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ระบบไฟฟ้ามีความเพียงพอ มั่นคง เชื่อถือได้ และปลอดภัย โดยคณะกรรมการและคณะทำงานที่ร่วมประชุมประกอบด้วย 7 คณะ ดังนี้


1. คณะทำงานปรับปรุงระบบป้องกัน

2. คณะทำงานด้านมาตรฐานอุปกรณ์และการบำรุงรักษา

3. คณะทำงานประเมินระดับความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า

4. คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์

5. คณะทำงานศึกษาและกำหนดค่าที่เหมาะสมของ Power Quality

6. คณะทำงานความร่วมมือด้านสื่อสารโทรคมนาคม

7. คณะทำงานความร่วมมือด้านระบบไฟฟ้าแบบ Smart Grid 


นอกจากนี้ การประชุมยังได้นำเสนอโครงการต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เช่น การพัฒนาโปรแกรมประเมินสภาพหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อการบำรุงรักษาได้อย่างรวดเร็ว การติดตั้ง Smart Camera เพิ่มเติม เพื่อมอนิเตอร์สภาพอุปกรณ์ในบริเวณเสาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ตลอดจนการเตรียมพร้อมระบบเพื่อรองรับการเข้ามาของพลังงานสะอาดต่างๆ และการนำร่องพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นระบบ Smart Grid ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบระบบปฏิบัติการ การสร้างระบบบริหารจัดการพลังงานของบ้านพักอยู่อาศัย พัฒนา Energy Storage และอุปกรณ์ Smart meter เป็นต้น 


#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร 

Energy for city life, Energize smart living 

▶ Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/4905  

▶ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/2928118107215307/  

▶ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1166282512496070657?s=19  

▶ GNEWS : https://gnews.apps.go.th/news?news=45867 

▶ LINE@ : https://timeline.line.me/post/_dQn9zGwXj83CxqzRN98kNgtqOGsCdIGLMSbrTR8/1156689760301068221 icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง