2
shared

เปิดก่อสร้างถนนบรรเทาทุกข์ชาวอมก๋อย

27 สิงหาคม 2562 12:15 360
เปิดก่อสร้างถนนบรรเทาทุกข์ชาวอมก๋อย

แม่ทัพน้อยที่ 3 เปิดการก่อสร้างถนนวงแหวนกิโลเมตรแรก เชื่อม 4 ตำบล อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ หลังทหารช่างกองทัพภาคที่ 3 เข้าดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้ชาวอมก๋อย สัญจรได้อย่างความสะดวกตลอดทุกฤดูกาล


27 สิงหาคม 2562 พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 เปิดการก่อสร้างถนนวงแหวนกิโลเมตรแรก ของโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เชื่อม 4 ตำบล อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ภายหลังทหารช่างกองทัพภาคที่ 3 เข้าดำเนินการก่อสร้าง ที่บ้านอูตูม ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานจากกองบังคับการควบคุมการก่อสร้างของกรมทหารช่างที่ 3 กองพลพัฒนาที่ 3 และหน่วยงานที่กี่ยวข้อง

 

สำหรับโครงการปรับปรุงถนนวงแหวน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เชื่อม 4 ตำบล อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นี้ สมเด็จพระขณิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตยราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระองค์ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยงข้องร่วมกันพิจารณาแนวทางดำเนินโครงการโดยเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมของราษฎรในพื้นที่ ให้มีการสัญจรถนนที่มีความสะดวกในการเดินทางได้ตลอดทุกฤดูกาล รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเข้าฟื้นฟูอนุรักษ์สภาพป่าไม้ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรใน 4 ตำบลของอำเภออมก๋อย

 

โดยปัจจุบันได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงาน กปร.กรมทางหลวงชนบทและองค์กาบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถนนวงแหวนดังกล่าวมีระยะทาง 105 กิโลเมตร ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงโดยหน่วยทหาช่างของกองทัพภาคที่ 3  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 นี้