2
shared

ธปท.คุมแบงก์ตรวจทุกสัญญา-ลดก่อหนี้เกินตัว

27 สิงหาคม 2562 11:46 658
ธปท.เตรียมประกาศใช้แนวนโยบายการให้สินเชื่อรายย่อยอย่างเหมาะสม คุมพฤติกรรมแบงก์ ดีเดย์ 1 ม.ค. 63

วันนี้ (27ส.ค.62) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวนโยบายการให้สินเชื่อรายย่อยอย่างเหมาะสม เพื่อดูแลปัญหาหนี้เกินตัวของภาคครัวเรือนไทย ผ่านเว็บไซต์ของ ธปท. ตั้งแต่ 2 ส.ค.-30 ส.ค.นี้ โดยหลังจากนั้น ธปท.จะขอให้สถาบันการเงิน รวมถึงบริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วมทุกแห่งของสถาบันการเงินในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน นำแนวนโยบายฉบับนี้มาใช้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป และขอให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินที่ให้สินเชื่อรายย่อยที่มิใช่สถาบันการเงิน (น็อนแบงก์) พิจารณานำไปใช้ด้วย

ทั้งนี้ ขอบเขตที่จะนำมาใช้จะครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ที่เป็นสินเชื่อและธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ (การให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง) แก่บุคคลธรรมดา โดยผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินควรมีการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ รวมทั้ง ด้านการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ก็ควรให้ข้อมูลและรายละเอียดแก่ลูกค้าอย่างครบถ้วน ชัดเจน ไม่กระตุ้นหรือชักจูงให้ลูกค้าก่อหนี้เกินจำเป็น ไม่ชักจูงให้ลูกค้าเปลี่ยนวงเงินบัตรเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้เป็นวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่ออื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น ไม่เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลให้โดยที่ลูกค้าไม่ได้ร้องขอ

นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร ธปท. กล่าวว่า ธปท.จะเริ่มนำแนวนโยบายที่เปิดรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวมาใช้ วันที่ 1 ม.ค. 2563 โดยที่ ธปท.จะดำเนินการใน 2 ส่วนหลังจากนั้น ได้แก่ 1) ธปท.จะติดตามการวางแนวนโยบาย และกระบวนการทำงาน (internal policy และ process) ของการปล่อยสินเชื่อรายย่อย (retail loan) เป็นรายสถาบันการเงิน (ธพ.) และ 2) ธปท.จะติดตามข้อมูลสินเชื่อรายย่อยเป็น “รายสัญญา” ที่จะเริ่มเก็บข้อมูลตามที่ตกลงกันไว้