0
shared

เสียงจากประชาชนไม่อยากเห็นเวทีซักฟอกทะเลาะเบาะแว้ง

25 สิงหาคม 2562 10:04 175
เสียงจากประชาชนไม่อยากเห็นเวทีซักฟอกทะเลาะเบาะแว้ง

ดุสิตโพลเผยเสียงจากประชาชนไม่อยากเห็นเวทีซักฟอกทะเลาะเบาะแว้ง พร้อมแนะฝ่ายรัฐบาลตอบคำถาม การชี้แจง ต้องชัดเจนตรงประเด็น

วันนี้ (25ส.ค.62) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,184 คน ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2562 หัวข้อ “ประชาชนคิดอย่างไร กรณี ฝ่ายค้านยื่นซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์” เพื่อสะท้อนความคิดเห็นประชาชนกรณีฝ่ายค้านยื่นญัตติขอเปิดอภิปราย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กรณีถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ ถือเป็นการกระทำอันมิบังควรและต้องเร่งแก้ไขให้ถูกต้องตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดว่าฝ่ายค้านมีเหตุผลเพียงพอต่อการยื่นซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์ กรณี การถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนหรือไม่? อันดับ 1 มีเหตุผลเพียงพอ 77.20% เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนจริง ไม่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ ไม่เหมาะสม ควรแก้ไขให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ฯลฯ อันดับ 2 มีเหตุผลไม่เพียงพอ 22.80% เพราะอยากให้สนใจเรื่องการบริหารบ้านเมือง การแก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชนมากกว่า เป็นการจ้องจับผิด หาเรื่องรัฐบาล เสียเวลา ฯลฯ

2.ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ ที่ฝ่ายค้านยื่นซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์ อันดับ 1 เห็นด้วย 66.72% เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญ นายกฯควรชี้แจงอย่างเป็นทางการ อยากรู้ข้อมูลข้อเท็จจริง เป็นสิทธิของฝ่ายค้านที่สามารถกระทำได้ ฯลฯ อันดับ 2 ไม่เห็นด้วย 18.67% เพราะอาจกลายเป็นประเด็นที่สร้างความขัดแย้ง ไม่เกิดผลดีกับทั้ง 2 ฝ่าย ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ทางการเมืองให้แย่ลง ฯลฯ อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 14.61% เพราะเป็นประเด็นล่อแหลม ยังไม่มีท่าทีว่าจะจบ ปัญหายังคงยืดเยื้อบานปลาย ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านยังคงออกมาตอบโต้กันไปมา ฯลฯ

3.ประชาชนคิดว่าการยื่นซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์ เป็นเกมการเมืองหรือไม่ อันดับ 1 เป็นเกมการเมือง 40.79% เพราะต้องการสร้างกระแสทางการเมือง บีบให้ พล.อ.ประยุทธ์ลาออก เป็นการหาจุดอ่อนเพื่อโจมตีรัฐบาล อยากให้มีการเลือกนายกฯ ใหม่ ฯลฯ

อันดับ 2 ไม่เป็นเกมการเมือง 34.97% เพราะฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้เหมาะสม เมื่อนายกฯไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญก็ไม่ควรเพิกเฉย การยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายเป็นเรื่องปกติทางการเมือง ฯลฯอันดับ 3 ไม่แน่ใจ 24.24% เพราะควรดูที่เจตนาของฝ่ายค้านและความตั้งใจที่จะยื่นซักฟอกว่ามีน้ำหนักมากน้อยเพียงใด ข่าวมีหลายกระแส ทำให้สับสน ฯลฯ

4.ประชาชนคิดว่าการซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์ ครั้งนี้ จะมีผลต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลอย่างไร?อันดับ 1 เชื่อมั่นลดลง 62.14% เพราะเกี่ยวข้องกับ พล.อ.ประยุทธ์โดยตรง ทำให้ประชาชนเกิดความสงสัย ไม่มั่นใจในการทำงาน รัฐบาลมีจุดอ่อนหลายอย่าง ฯลฯ อันดับ 2 เชื่อมั่นเหมือนเดิม 28.80%  เพราะทุกคนมีโอกาสผิดพลาดได้ ไม่ส่งผลต่อการบริหารบ้านเมือง ยังทำงานต่อไปได้ มีนโยบายออกมาช่วยเหลือประชาชน ฯลฯ อันดับ 3 เชื่อมั่นมากขึ้น 9.06%  เพราะหากมีการชี้แจงอย่างชัดเจน ก็ทำให้เข้าใจมากขึ้น น่าจะมีการเตรียมตัวมาดี ฯลฯ

5.สิ่งที่ประชาชนอยากบอกทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน กรณี การอภิปรายยื่นซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์ คือ # ฝ่ายรัฐบาล อันดับ 1 การตอบคำถาม การชี้แจง ต้องชัดเจนตรงประเด็น 46.75% อันดับ 2 ตั้งใจรับฟังอย่างมีสติ มีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ ไม่วู่วาม 34.15% อันดับ 3 ทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุด รักษาสัญญา บริหารบ้านเมืองตามนโยบาย 18.29% อันดับ 4 เข้าร่วมประชุม ปฏิบัติตามกฎระเบียบในที่ประชุม 13.82% อันดับ 5 มีการเตรียมตัวที่ดี เตรียมข้อมูล เอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน 10.16%

# ฝ่ายค้าน อันดับ 1 ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง ไม่ใส่ร้ายป้ายสี สุภาพ 31.38% อันดับ 2 เน้นเรื่องการทำงาน การดูแลประชาชน นึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม 28.87% อันดับ 3 เป็นฝ่ายค้านที่ดี เคารพกติกา ไม่ละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับ 26.36% อันดับ 4 รักษาเวลา ไม่ยืดเยื้อ พูดให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย 19.67% อันดับ 5 มีข้อมูล หลักฐานที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ 15.06%