2
shared

'Agile' กระบวนทัศน์ธุรกิจ ยุค Digital

23 สิงหาคม 2562 23:38 134
งานเสวนา ‘Agile Innovation Process’ เพื่อการเปลี่ยนองค์กรและกระบวนการทำงานด้วยแนวคิด ‘Agile’ พื้นฐานสำคัญของการยกระดับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล

วันนี้ (23 ส.ค.62) ที่ชั้น17 อาคารเคเอ็กซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีงาน “เชื่อมโยงธุรกิจออนไลน์” โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต(SME Regular Level) ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม ปีงบประมาณ2562 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มบริการสร้างสรรค์ กลุ่มธุรกิจบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฯ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน การจัดการนวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนและเสริมสร้างสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็งยั่งยืน

งานนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมหลายราย มีกิจกรรมจับคู่เจรจาทางธุรกิจในประเทศผ่านระบบออนไลน์ไม่น้อยกว่า 26 กิจการ ที่สำคัญมีการเสวนาการแบ่งปันประสบการณ์ ‘Agile Innovation Process’ เพื่อการเปลี่ยนองค์กรและกระบวนการทำงานด้วยแนวคิด‘Agile’ ที่ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการยกระดับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล ทำให้ธุรกิจสามารถเร่งนวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนรวดเร็ว สร้างศักยภาพการแข่งขันแบบไร้พรมแดน


วงเสวนานี้ประกอบด้วย พิษณุ มุนิกานนท์, พรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต์, โชคอนันต์ บุษราคัมภากร 3 นักวิชาการจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมทั้งตัวแทนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต(SME Regular Level) มาถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ มีการอธิบายความหมายโดยสรุปของแนวคิด‘Agile’ (อไจล์) ไว้ว่า คือแนวคิดในการทำงานที่ไม่จำกัดว่าใช้ได้สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสายซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่อไจล์ให้ความสำคัญในการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอด

“แนวคิดหลักๆ ของ Agile คือ 1. ทำงานเป็นทีม มีการ Communicate กันในทีมอย่างต่อเนื่อง 2. ผิดพลาดได้และต้องแก้ให้ได้โดยเร็ว พร้อมเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอยู่เสมอ 3.ค่อยๆ พัฒนาไปทีละนิดๆ มีการส่งมอบงาน และ Update กันอย่างต่อเนื่อง ไม่รอให้เกิดเป็นโปรเจคใหญ่ แล้วส่งทีเดียว 4. ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ให้ความสำคัญกับ Value ให้มากที่สุด”


“การบริหารองค์กรและธุรกิจแบบเดิมมักจะเป็นแบบบนลงล่าง (TOP- DOWN) คือมาจากผู้บริหารกำหนดนโยบายแล้วต้องผ่านขบวนการสั่งการต่างๆจนมาถึงผู้ปฏิบัติ ทำให้ใช้เวลาค่อนข้างนานกว่างานนั้นจะประสบความสำเร็จหรืออาจไม่สำเร็จเลย ที่สำคัญผู้ปฏิบัติส่วนมากจะขาดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ทำงานก็เพียงตามคำสั่งเท่านั้น ทำให้เกิดประสิทธิภาพน้อย แต่เมื่อนำแนวคิดแบบ Agile ที่เน้นการสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นมาใช้แล้ว จะทำให้ลดขั้นตอนการสั่งงาน ทำงานเป็นทีมเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานกล้าแสดงความคิดเห็น เกิดความผูกพันกับงาน จนเกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมา และพร้อมเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่าและเหมาะสมกับยุคสมัยได้อย่างรวดเร็ว”


พฤทธิ์ นราอัศจรรย์ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต(SME Regular Level) สะท้อนว่า ปัจจุบันธุรกิจ สินค้าและบริการหลายอย่างถูก Disruption จากเทคโนโลยีและวิถีชีวิตของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ดังนั้นผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้พร้อมเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความหยั่งยืน โดยเมื่อธุรกิจของตนเองได้ลองนำแนวคิดแบบ‘Agile’ มาปรับใช้แล้ว ก็ทำให้องค์กรมีบรรยากาศที่พร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองได้ตลอดเวลา ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนกล้าแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ และพร้อมที่จะเกิดนวัตกรรมต่างๆได้ตลอด

นี่เป็นเพียงมุมมองบางส่วนที่สะท้อนว่า “ทำไม่ต้อง Agile’” แต่ที่สำคัญในยุคดิจิทัลเช่นนี้ หากองค์กรธุรกิจยังไม่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ก็ย่อมถูก Disrupt อย่างแน่นอน