1
shared

คมนาคมสั่งตั้งจุดตรวจรถโดยสารทุก90กม.

21 สิงหาคม 2562 18:36 205
รมว.คมนาคมสั่งขนส่งตั้งจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับขี่ ในระยะทุกๆ 90 กิโลเมตร

วันนี้ (21ส.ค.62) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (คค.) แถลงมาตรการเร่งด่วนในการกำกับดูแลตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะ และผู้ได้รับอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะ โดยกำชับให้กรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนกว่า 1.5 แสนคัน และทดสอบสมรรถภาพผู้ได้รับอนุญาตใบขับขี่รถโดยสารสาธารณะที่ขึ้นทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก 1.2 ล้านคน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลักการวิจัย ผู้ขับประมาณ10% หรือ 1.2 แสนคน ภายใน 30 วัน 

ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการให้ครบถ้วน แล้วเสร็จภายใน 90 วัน และดำเนินการกำหนดจุด Checkpoint จอดพักรถโดยสารสาธารณะ ทุกระยะทาง 90 กิโลเมตรเพื่อดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานผู้ขับขี่ และตรวจสภาพรถให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัย ทั่วประเทศ 245 จุด โดยให้ประสานขอความร่วมมือใช้พื้นที่จากสถานบริการน้ำมันในจุดที่เหมาะสมและจัดเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมงโดยจะเริ่มภายใน2 สัปดาห์ ส่วนงบประมาณดำเนินการ จะใช้เงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน คาดว่าแต่ละปีใช้งบประมาณไม่เกิน 180 ล้านบาท

นายศักดิ์สยาม ยืนยันว่า มาตรการตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถและผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะทุก 90 กิโลเมตร จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเสียเวลาในการเดินทางของประชาชน เพราะแต่ละจุดจะใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที ส่วนประเด็นความชัดเจนการขยายอายุการใช้งานรถตู้จาก 10 ปี เป็น 12 ปี และเปลี่ยนมาใช้รถไมโครบัส 

นายศักดิ์สยาม ระบุว่า ขอเวลารวบรวมนำข้อมูลมาตรการที่กำลังจะดำเนินการ มาตรวจสอบรายละเอียดเรื่องประโยชน์และผลกระทบก่อน เพื่อรับฟังปัญหาอย่างรอบด้าน แต่ที่ผ่านมาจากการพูดคุยกับผู้ประกอบการรถตู้ส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งหากมาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบมากกว่าเกิดประโยชน์ ก็ต้องมีการหารือร่วมกันกับทุกฝ่ายอย่างรอบคอบ


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง