27
shared

ถ้าเราไม่อยากทุกข์ ก็ต้องรู้จักปล่อย รู้จักวาง

23 สิงหาคม 2562 10:06 1492
วันนี้วันพระ...ถ้าเราไม่อยากทุกข์ ก็ต้องรู้จักปล่อย รู้จักวาง -พระไพศาล วิสาโล-

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง