2
shared

หอการค้าไทย จัดระเบียบโรงแรมถูกกฎหมาย

21 สิงหาคม 2562 14:35 120
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หนุนผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก ทำถูกกฎหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้การท่องเที่ยวไทย

วันนี้ ( 21 ส.ค.) นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การขยายตัวในภาคธุรกิจท่องเที่ยวไทยในปัจจุบันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยสูง โดยเฉพาะในด้านโรงแรมที่พัก มีสัดส่วนการใช้จ่ายสูงสุดเป็นอันดับ 1 หรือประมาณ 26% ของการใช้จ่ายทั้งหมดด้านการท่องเที่ยว แต่ยังมีโรงแรมและที่พักจำนวนมากกว่า 20,000 แห่ง ที่ยังไม่ได้มีการขออนุญาตดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

ทั้งนี้ ได้มีประกาศคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562 เรื่องมาตรการส่งเสริม และพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่นำอาคาร บ้านพัก ที่สร้างก่อนปี 2559 มาประกอบธุรกิจที่พัก โรงแรม ที่ไม่ได้มีการขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงแรม สามารถประกอบธุรกิจให้บริการที่พักโรงแรมต่อไปได้   โดยให้ผู้ประกอบการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในวันที่ 9 กันยายน 2562 เท่านั้น และผู้ประกอบการยังสามารถปรับปรุงอาคารให้ถูกต้องตามกฎกระทรวง ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564

นายกลินท์ ระบุด้วยว่า การให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย จะทำให้ธุรกิจโรงแรม ที่พักอาศัยเข้ามาอยู่ในระบบ เพื่อความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส และจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นักท่องเที่ยวก็จะได้รับบริการที่มีคุณภาพและเป็นธรรม รวมทั้งส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

หอการค้าไทยจึงได้ร่วมมือกับหอการค้าจังหวัด และภาคส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดงานสัมมนาแก้ไขปัญหาโรงแรมตาม ม.44 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ โดยได้จัดงานที่ จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์ อุบลราชธานี และกรุงเทพฯ โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจข้อมูลของประกาศ คสช.ที่ 6/2562 เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องและทันเวลา พร้อมรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวต่อไป

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง