8
shared

เปิด 3 สาระสำคัญ ก.ม.จราจร 'ห้ามยึดใบขับขี่-เหน็บใบสั่งติดรถ'

21 สิงหาคม 2562 11:26 1575
สาระสำคัญกฎหมายจราจรฉบับแก้ไข ระบุ ตำรวจที่ออกใบสั่งไม่มีอำนาจเรียกยึดใบขับขี่ แต่ให้ส่งใบสั่งไปที่บ้านเจ้าของรถแทนเหน็บติดรถ และให้โชว์ภาพถ่ายใบขับขี่แทนตัวจริงได้ มีผลบังคับใช้ 20 ก.ย.นี้

วันนี้ (21 ส.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. มีบันทึกข้อความ เลขที่ 007.34/2684 ลงวันที่ 19 สิงหาคม เรื่องกำชับการปฏิบัติตามพ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ใจความว่า ตามพ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 กันยายนนี้ มีบางมาตราที่บัญญัติให้ยกเลิกความในมาตราเดิมและบัญญัติใหม่ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1.เดิม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 140 ในการออกใบสั่ง ให้อำนาจเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราวโดยบัญญัติว่า "ในการออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้" แต่เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวถูกยกเลิกโดยมาตรา 10 แห่งพ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน เป็นต้นไป ในการออกใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรจึงไม่มีอำนาจเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขี่ต่อไป

2.ในกรณีเจ้าพนักงานจราจรที่ออกใบสั่งไม่พบตัวผู้ขับขี่ และไม่สามารถติด ผูกหรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด มาตรา 140 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 บัญญัติให้ส่งใบสั่งพร้อมด้วยพยานหลักฐานโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลำเนาของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถเพื่อให้ชำระค่าปรับ ดังนั้นในกรณีดังกล่าวการส่งใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรต้องส่งใบสั่งพร้อมด้วยพยานหลักฐาน และต้อง ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ จึงจะถือว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถได้รับใบสั่งนั้นแล้วเมื่อผลกำหนด 15 วันนับแต่วันส่ง

3.ในการแสดงใบอนุญาตขับขี่ในขณะขับรถ มาตรา 31/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 บัญญัติว่า "ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว" จึงให้กำชับเจ้าพนักงานจราจรและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้บังคับบัญชาศึกษาทำความเข้าใจพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวก่อนที่จะมีผลบังคับใช้


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง