2
shared

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นวันชาติฮังการี

20 สิงหาคม 2562 20:07 80
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการี ในโอกาสวันชาติ

วันนี้ (20ส.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการี ในโอกาสวันชาติของฮังการี ซึ่งตรงกับวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ความว่า

ฯพณฯนายยาโนช อาแดร์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสวันชาติของฮังการี ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวฮังการี ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า มิตรไมตรีและความปรารถนาดีร่วมกันระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือกันในกิจการทุก ๆ ด้านให้ดำเนินก้าวหน้าและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย)

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง