3
shared

ราชกิจจาฯเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการการเมือง3ราย

20 สิงหาคม 2562 19:26 2760
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งข้าราชการการเมือง 3 ราย

วันนี้ (20ส.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 169/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ใจความว่าตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองพ.ศ. 2535 ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 จึงแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ดังนี้

1. นายประทีป กีรติเรขา ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

2. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 

3. ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง