เลือกตั้ง 2562 : 1 เสียงสู่การเลือกตั้ง 'เสียงสะท้อนปัญหาคอรัปชั่น'

13:00 14 มีนาคม 2562 419
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อปัญหาการคอรัปชั่นในประเทศไทย ต่างเห็นด้วยว่าปัญหาการคอรัปชั่นเป็นจุดเริ่มต้นของปัญอื่นๆ ในประเทศที่เกิดขึ้นตามมา และเป็นอุปสรรคของคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งรัฐบาลใหม่คือความหวังของการแก้ปัญหา

 

ดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่นโลกประจำปี 2018 ประเทศไทย แย่ลงอยู่ที่อันดับ 99 ของโลก จากทั้งหมด 180 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้ 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ลดอันดับลงจากปี 2017 ที่อันดับ 96 ของโลก

 

นี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ฝังรากลึกกับประเทสไทยมาอย่างยาวนานและรอการแก้ไข ซึ่งประชาชนหลากหลายอาชีพต่างแสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน ว่าการคอรัปชั่น คือ สาเหตุของปัญหาหลายอย่างที่ทยอยเกิดขึ้นตามมา ทั้งในเชิงโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจ

 

นโยบายปราบปรามคอรัปชั่นเป็นหนึ่งในนโยบายของหลายพรรคการเมืองที่สะท้อนให้ประชาชนเห็นว่าพรรคการเมืองให้ความสำคัญ และจริงจังในการแก้ไขปัญหานี้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน