5
shared

ชนะคดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม! สั่งกกต.ชดใช้เงิน ‘ภุชงค์’

14 สิงหาคม 2562 08:37 2081
ศาลปกครองกลางสั่งกกต.ชดใช้เงิน ‘ภุชงค์ นุตราวงศ์’ อดีตเลขาฯกกต. กว่า 2 ล้านบาท กรณีถูกเลิกจ้าง และให้พ้นตำแหน่งไม่เป็นธรรม

วานนี้ (13ส.ค.62) ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ บ.97/2559 หมายเลขแดง ที่ บ. 230/2562 ที่ นายภุชงค์ นุตราวงศ์ ยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และสำนักงานกกต. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1-2 กรณีได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการกกต. ได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค.2555 ถึงวันที่ 12 มี.ค. 2560 ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีประกาศกกต. 8 ธ.ค. 2558 เลิกจ้างและให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการกกต. โดยให้เหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีมีผลการประเมินการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไม่บรรลุเป้าหมาย ซึ่งนายภุชงค์เห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอน ประกาศกกต.เรื่องให้เลขาธิการกกต.พ้นจากตำแหน่ง และมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศ กกต.ดังกล่าว รวมทั้งให้สำนักงาน กกต.ชดใช้ค่าเสียหาย 7,060,380 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ก่อนหน้านี้ศาลมีคำสั่งไม่รับคำขอทุเลาคำบังคับตามประกาศ กกต.

ศาลพิเคราะห์ฟังได้ว่า การนำหลักเกณฑ์ที่เพิ่มใหม่ โดยไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง มาใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยเงื่อนไขสัญญาจ้าง และเป็นการเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีก่อนครบกำหนดสัญญาจ้างที่ไม่ชอบด้วยสัญญาจ้าง พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี 2,010,380 บาทพร้อมดอกเบี้ย 7.5 ต่อปีนับถัดจาก วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนแก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนคำขออื่นให้ยก