17
shared

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอนที่ 20 : สืบสาน รักษา ต่อยอด อ่างเก็บน้ำพระราชหฤทัย ๑

24 สิงหาคม 2562 11:49 923
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอนที่ 20 : สืบสาน รักษา ต่อยอด อ่างเก็บน้ำพระราชหฤทัย ๑


สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด "ดุจแสงสว่าง กลางอัมพร"