1
shared

4 สิงหาคม 'วันสื่อสารแห่งชาติ'

2 สิงหาคม 2562 17:09 170
'วันสื่อสารแห่งชาติ' ตรงกับวันที่ 4 สิงหาคมของทุกปี

4 สิงหาคมของทุกปีตรงกับวัน 'สื่อสารแห่งชาติ' ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสารนั้นมีบทบาทเพิ่มขึ้นในทุกเพศทุกวัย ทุกพื้นที่รวมไปถึงการสื่อสารระหว่างประเทศและยังมีการพัฒนาการติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็วเพื่อทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ
icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง