11
shared

รายได้คนไทยต่างกันสุดขั้ว กระจุกตัวอยู่กลุ่มคนรวย10%

30 กรกฎาคม 2562 10:07 1066
ธนาคารออมสินศึกษาสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย พบปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้มีอัตราเพิ่มขึ้น กระจุกตัวอยู่กลุ่มประชากร 10% ที่มีรายได้มากสุด

วันนี้ (30ก.ค.62) ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ได้ทำการศึกษาสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในประเทศไทย พบว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของประเทศไทยมีอัตราเพิ่มขึ้น เพราะแม้แนวโน้มคนจนของประเทศจะมีสัดส่วนลดลงจากปี 58 อยู่ที่ 8.61% มาเหลือที่ 7.87% แต่กลับพบปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ หรือค่าสัมประสิทธิ์ปรับตัวเพิ่มขึ้น เห็นได้จากในปี 60 ค่าความเหลื่อมล้ำมีค่าเท่ากับ 45.3% เพิ่มขึ้นจากปี 58 ที่มีค่าอยู่ที่ 44.5

เมื่อพิจารณาสัดส่วนรายได้ของประชากร หรือการถือครองรายได้ของกลุ่มประชากรตามระดับรายได้ พบว่า รายได้ของประชากรภายในประเทศส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่กับกลุ่มประชากร 10% ที่มีรายได้มากที่สุด โดยปี 60 ประชากรกลุ่มรายได้สูง 10% มีรายได้เฉลี่ยต่อคน ต่อเดือน 33,933 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 58 ที่มี 32,759 บาท ที่สำคัญยังมีสัดส่วนถือครองรายได้รวม 35.29% ของรายได้ทั้งหมด ของประเทศ เพิ่มขึ้นจากปี 58 ที่ 34.98% ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกลุ่มประชากร 40% ที่มีรายได้ต่ำสุด พบว่า ในปี 60 มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน 3,408 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 58 ที่มีจำนวน 3,353 บาท แต่กลับพบสัดส่วนการถือครองรายได้รวม 14.18% ลดลงจากปี 58 ที่มีสัดส่วน 14.32%

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของไทยกับต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน และเมียนมา พบว่า แม้ไทยมีแนวโน้มความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ลดลง แต่ยังสูงกว่าประเทศอื่น ๆ โดยมีปัญหาเหลื่อมล้ำที่ 44.5% มากกว่า เมียนมา ที่มีแค่ 38.1% รวมถึงจีน ที่มี 38.6% ยกเว้นสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่มีแนวโน้มความเหลื่อมล้ำด้านรายได้เพิ่มสูงขึ้น จากการศึกษาแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของต่างประเทศที่ได้ผล เช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และจีน พบว่าแต่ละประเทศให้ความสำคัญด้านการศึกษาของประชาชนเป็นนโยบายหลักในการแก้ไขปัญหา และแบบการแบ่งความรู้ข้ามผ่านมณฑล อย่างในจีน


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง