23
shared

กรมปศุสัตว์ยัน!ไม่มีอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาดในไทย

29 กรกฎาคม 2562 13:06 3060
กรมปศุสัตว์ชี้แจงยังไม่มีโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาดในไทยย้ำมีมาตรการป้องกัน พร้อมแนะเกษตรกรหากพบผิดปกติให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยด่วน

วันนี้ ( 29ก.ค.62 )นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต พร้อมคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ชี้แจงประเด็น เรื่องสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรปัจจุบันยังไม่พบโรคในประเทศไทย พร้อมกับระบุว่ามีการกำหนดมาตรการป้องกันโรค ASF ในสุกร เพื่อป้องกันการระบาดเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อรับมือสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว พร้อมกับแนะนำให้  เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรควรดำเนินการเพื่อการป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ดังนี้

1. ใช้อาหารสัตว์จากแหล่งที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้

2. อาหารสำหรับพนักงานหรือคนเลี้ยงสุกรต้องใช้เนื้อจากแหล่งที่ไม่เสี่ยงมาทำอาหารในฟาร์ม

3.ต้องมีรั้วรอบฟาร์มและโปรแกรมการกำจัดสัตว์พาหะ

4.บุคคลที่จะเข้าฟาร์มต้องอาบน้ำเปลี่ยนชุดก่อนเข้าฟาร์ม

5.จัดให้มีตู้ UV เพื่อฆ่าเชื้ออุปกรณ์ก่อนนำเข้าฟาร์ม

6.ยานพาหนะทุกคันต้องผ่านการฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟาร์ม

7.จัดให้มีเล้าขายหมูอยู่นอกบริเวณที่มีการเลี้ยงสุกร

8.มีเล้ากักหมูทดแทนอยู่นอกฟาร์มก่อนย้ายเข้าฝูง

9.น้ำสำหรับใช้ในฟาร์มให้ใช้น้ำบาดาลและมีระบบบำบัดน้ำด้วยคลอรีนก่อนนำไปใช้

10. มีบ่อทิ้งซากหรือระบบย่อยสลายซาก

สำหรับลักษณะอาการแสดงของโรค ดังนี้ ตายเฉียบพลัน มีไข้สูง นอนสุมกัน ผิวหนังแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำโดยเฉพาะใบหู ท้อง ขาหลัง มีอาการทางระบบอื่น เช่น ทางเดินหายใน ทางเดินอาหาร การแท้งในทุกช่วงอายุของการตั้งท้อง ถ้าหากเกษตรกรพบสุกรมีอาการของโรค ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศ, ​สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ, สายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-255-6888 โดยทันที