12
shared

“กรุงเทพโพลล์”เผยปชช.ให้คะแนนรัฐบาล"บิ๊กตู่"แค่ 4.52

27 กรกฎาคม 2562 09:26 2347
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผย ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์2/1 แค่ 4.52 คะแนน เร่งรัดแก้ปัญหาของแพง ภัยแล้ง

วันนี้ (27 ก.ค.62) ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ กรุงเทพโพลล์ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลใหม่ หรือ รัฐบาล ประยุทธ์2/1)   โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,176 คน พบว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการบริหารประเทศของรัฐบาล ”ประยุทธ์2/1  เฉลี่ยในภาพรวม 4.52 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10  โดยมีความเชื่อมั่น ด้านการเมืองมากที่สุด แค่ 4.80 คะแนน    รองลงมาคือด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 4.67 คะแนน    และด้านเศรษฐกิจ 4.18 คะแนน

โดยความเชื่อมั่นในด้านการเมือง  เรื่องที่ประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาลใหม่คือ การธำรงรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 6.58 คะแนน, ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากภาครัฐ 4.45 คะแนน ,ความสามารถในการบริหารประเทศ4.34 คะแนน, การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น 3.85 คะแนน

นอกจากนี้ ประชาชน ร้อยละ 41.5 ค่อนข้างคาดหวัง ถึงคาดหวังมากต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลใหม่  ขณะที่ร้อยละ 58.5 ไม่ค่อยคาดหวัง ถึงไม่คาดหวังเลย  ส่วนเรื่องที่อยากให้รัฐบาลใหม่  แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนที่สุด คือ ร้อยละ 75.9  ปัญหาค่าครองชีพ  ของแพง,  รองลงมา ร้อยละ 61.3  ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ  และร้อยละ 50.8 ปัญหาภัยแล้ง