คปก.เห็นชอบใช้ที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินกาญจนบุรี

11:55 7 กุมภาพันธ์ 2562 733
คปก.เห็นชอบใช้ที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้เยียวยาปัญหาปนเปื้อนสารตะกั่ว

วานนี้ (6ก.พ.62) นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาอนุมัติโครงการจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSS ชนิด Rover) และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จังหวัดชลบุรี รวมถึงการอนุญาตให้วัดใช้พื้นที่ ส.ป.ก. ดำเนินกิจการทางศาสนาได้เกินกว่า 15 ไร่

 

รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คปก. ได้อนุญาตให้  กรมควบคุมมลพิษใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ 62-2-10 ไร่     เพื่อดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว โดยบริเวณที่ดินดังกล่าวเคยเป็นที่ตั้งของโรงแต่งแร่   และบ่อเก็บตะกอน ซึ่งกรมควบคุมมลพิษตรวจพบว่ามีปริมาณสารตะกั่วในดินสูงเกินค่ามาตรฐานที่จะใช้เป็นที่พักอาศัยหรือปลูกพืช ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษจึงมีแผนฟื้นฟูที่ดินบริเวณดังกล่าวให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยการวางหินหนา  60 เซนติเมตร ทับที่ดินเดิมและกลบทับด้วยดินสะอาดอีกครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันสารตะกั่วรั่วไหลสู่ภายนอก พร้อมเฝ้าติดตามผลต่อเนื่อง

 

 

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้เผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 1/2562 ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติโครงการจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม(GNSS ชนิด Rover) จำนวน 88 ชุด และเห็นชอบให้ใช้เงินจ่ายขาดจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว วงเงิน 36 ล้านบาท ทดแทนระบบสำรวจรังวัดเดิมของ ส.ป.ก. โดยเทคโนโลยี

 

ด้านการสำรวจรังวัดใหม่ที่ ส.ป.ก. จะนำมาใช้นี้ คือ ระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ซึ่งเป็นระบบที่ให้ผลการสำรวจรังวัดและแผนที่ที่มีความถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามภูมิประเทศจริง และเป็นที่ยอมรับของสากล ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพงานสำรวจรังวัดของ ส.ป.ก. ทำให้สามารถบริหารจัดการที่ดินของรัฐได้อย่าง    มีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างเกษตรกรด้วยกันเองได้ นอกจากนี้ ข้อมูลรูปแปลงและเส้นแนวเขตที่ดินใหม่ที่ได้สามารถนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลแผนที่ของหน่วยงานอื่นเพื่อบูรณาการการแก้ไขปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ หรือ One Map ตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย

 

ขณะเดียวกัน คปก. ยังได้อนุมัติให้ ส.ป.ก. ดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จังหวัดชลบุรี และเห็นชอบให้ใช้เงินจ่ายขาดจากกองทุน

 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว จำนวน 2 รายการ คือ 1) การขยายเขตไฟฟ้าในชุมชนและใช้ในระบบประปาบาดาลและหอถังสูง ในพื้นที่ชุมชนเขาซก ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ 2) การขยายเขตไฟฟ้าในชุมชนและใช้ในระบบประปาบาดาลและหอถังสูง ในพื้นที่ชุมชนบ่อทอง ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง วงเงินรวม 5.3 ล้านบาท ซึ่งโครงการนี้เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน จำนวน 89 ราย เนื้อที่ 1,640 ไร่ มีระบบไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไปได้อย่างมั่นคง

 

นอกจากนี้คปก. ยังได้อนุญาตให้วัดสวนป่าริมธาร จ.มุกดาหาร วัดไตรสิกขาราม และวัดภูริทัตตถิราวาส จ.สกลนคร ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อดำเนินกิจการทางศาสนาได้เกินกว่า 15 ไร่ โดยทางวัดได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง แนวทางและขั้นตอนในการพิจารณาการขอใช้ที่ดินของวัดหรือสำนักสงฆ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีเกินกว่า 15 ไร่ ซึ่งเป็นแนวทางที่ ส.ป.ก. และมหาเถรสมาคมเห็นชอบร่วมกันให้แบ่งพื้นที่วัดออกเป็นเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และเขตพุทธอุทยาน พร้อมจัดทำผัง รูปแผนที่ ตลอดจนโครงการที่จะดำเนินการในเขตพุทธอุทยาน

 

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน